EDU-ART / APEL: Zilele bune din trecut sunt acum – vezi prezentul ca pe un trecut / The good old days are now – see the present as past, workshop cu Janos SUGAR [HU], 15-16 noiembrie 2019

15_2017okt12
Work vs Study, open studio in the temporary NonRandom gallery, OFF-Biennale 2017, Budapest

EDU-ART / APEL
Zilele bune din trecut sunt acum – vezi prezentul ca pe un trecut, prezentare și workshop cu János SUGAR [HU] – apel de participare
15-16 noiembrie 2019
BUNKER / Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

– – – scroll down for English – – –

RO

Edu-Art (educaţie artistică non-formală pentru o generaţie de tineri implicați social şi integrați din punct de vedere profesional)

Zilele bune din trecut sunt acum – vezi prezentul ca pe un trecut, prezentare publică de Janos SUGAR [HU]
15 noiembrie 2019, ora 16:00

BUNKER / Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

Care sunt opțiunile disponibile / deschise pentru a ne percepe propriul prezent? Nu pare să observăm anumite lucruri care ar fi mai ușor percepute într-o epocă ulterioară. Ce devine evident atunci când prezentul este tratat ca trecut?

Zilele bune din trecut sunt acum – vezi prezentul ca pe un trecutapel de participre la workshop
15-16 noiembrie 2019
BUNKER / Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

Invităm studenții și tinerii artiști să se înregistreze la workshop prin completarea acestui formular: link
data limită: 14 noiembrie 2019

Vineri, 15 noiembrie 2019
16:00 – 17:00 – prezentare de Janos Sugar
17:00 – 19:00 – introducere în tema workshop-ului

Sâmbătă, 16 noiembrie 2019
10:00 – 13:00 – formularea întrebărilor și colectarea imaginilor: să privim prezentul dintr-un punct imaginat în viitor, ce ar prezenta interes pentru un ochi al viitorului în prezentul nostru
13:00 – 14:00 – prânz
14:00 – 16:00 – prezentările finale ale participanților

Participarea la workshop este gratuită.
Cheltuielile legate de transport interurban, pauze de cafea și mese vor fi acoperite de organizatori.
Prioritate va fi acordată studenților și absolvenților facultăților de artă, arhitectură și urbanism, design, management cultural, culturologie, antropologie și sociologie.
Atelierul se va desfășura în limba engleză și este necesară cunoașterea limbii engleze la nivel de comunicare.
Vă rugăm să aduceți cu voi aparate de fotografiat sau telefoane echipate cu camere foto.

Janos SUGAR (1958) a studiat sculptura la Academia de Arte Maghiare din Budapesta. În paralel cu studiile sale, între 1980 și 1986 a fost împlicat îndeaproape în activitatea grupului Indigo – un grup de artă interdisciplinară condus de Miklos Erdely. Sugar a participat la expoziții naționale și internaționale de la mijlocul anilor 1980, în 1992 a expus la Documenta IX, Kassel, în 1996 la Manifesta I, Rotterdam. Filmele sale au fost proiectate în 1998 la Arhiva Filmelor Antologice din New York. În 2014 a fost invitat la Bienala de la București, în 2015 a participat la OFF-Biennale, Budapesta.
În 1994-1996 Sugar a organizat seria de conferințe MetaForum (cu Geert Lovink și Diana McCarty. Împreună cu Miklos Peternak a fondat Departamentul Intermedia al Academiei Ungare de Arte Plastice din Budapesta și a predat teoria artei și a mass-mediei din 1990. (prof. DLA habil). În prezent el locuiește la Budapesta.

Scopul proiectului Edu-Art constă în formarea unei generații de artiști active din punct de vedere civic și pregătirea lor pentru a se realiza profesional în plan național și internaţional.

Proiectul îşi propune să ofere tinerilor artişti suport metodologic şi practic într-o lume aflată în proces de transformare sub presiunea unor factori de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în câmpul artistic, precarizarea lucrului în sfera culturii ceea ce poate duce la schimbarea profesiei sau chiar emigrarea artiștilor, concentrarea resurselor în zonele mai dezvoltate din punct de vedere economic și de aici nevoia stabilirii unui dialog cu instituții și colegi din alte țări etc.) şi pregătirea acestora pentru competiţia profesională internaţională.

Edu-Art este un program organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design (AMTAP), Facultatea Arte Plastice și Design (UPS I. Creangă), Facultatea Arhitectură și Urbanism (UTM), Colegiul de Arte Plastice A. Plămădeală, și este susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Scopul acestui program este de a introduce noi module educaționale în sfera educației artistice din Moldova și de a familiariza publicul cu noile tendințe în artă din Moldova și din regiune.

IMG_8806
Mind Map, Intermedia Faculty Show, 2013

EN

Edu-Art (non-formal artistic education for socially involved and professionally integrated generation of youth)

The good old days are now – see the present as past, public presentation by Janos SUGAR [HU]
November 15, 2019, 4 pm
BUNKER / Faculty of Fine and Applied Arts, and Design / Academy of Music, Theater, and Fine Arts (3rd block, 137, 31st of August 1989 Street, Chisinau)

What are the available / open possibilities for us to perceive our own present? We don’t seem to notice certain things which would be more easily perceived in a later age. What becomes apparent when the present is treated as past?

The good old days are now – see the present as past, open call for the workshop
November 15-16, 2019
BUNKER / Faculty of Fine and Applied Arts, and Design / Academy of Music, Theater, and Fine Arts (3rd block, 137, 31st of August 1989 Street, Chisinau)

We invite students and emerging artists to register for the workshop by filling in this google form: link
deadline: November 14, 2019

Friday, November 15, 2019
4 – 5 pm – presentation by Janos Sugar
5 – 7 pm – workshop introduction

Saturday, November 16, 2019
10 am – 1 pm – collecting questions and images: seeing the present from the imagined point of the future, what would be interesting for the future eye from our present
1 – 2 pm – lunch
2 – 4 pm – final presentations by the participants

Participation in the workshop is free.
The expenses related to intercity transport and meals will be covered by the organizers.
Priority will be given to students and graduates from the faculties of art, architecture and urban planning, design, cultural management, cultural studies, anthropology and sociology.
This series of events will be conducted in English language so basic/communication knowledge of English is necessary.
Please bring your own photo-cameras or cell phones equipped with cameras.

Janos SUGAR (1958) studied sculpture at the Hungarian Academy of Arts in Budapest. In parallel with his studies, between 1980 and 1986 he was closely involved in the work of Indigo, an interdisciplinary art group led by Miklos Erdely. Sugar has participated in national and international exhibitions since the mid-1980s, in 1992 he exhibited at Documenta IX, Kassel, in 1996 at Manifesta I, Rotterdam. His films were screened in 1998 at the New York Anthology Film Archive. In 2014, he was invited to the Bucharest Biennale and in 2015 he participated in the OFF-Biennale, Budapest.
In 1994-1996, Sugár organized the MetaForum conference series (with Geert Lovink and Diana McCarty. Together with Miklos Peternak, they founded the Intermediate Department of the Hungarian Academy of Fine Arts in Budapest and taught the theory of art and media since 1990. (Prof. (DLA habil.) Currently living in Budapest.

The aim of Edu-Art project is to raise a generation of artists active from civic point of view, and to prepare them for their professional development on national and international level.

The project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.) and their preparation for the professional competition internationally.

Edu-Art is a program organized by Oberliht Association in collaboration with the Faculty of Fine and Applied Arts, and Design (AMTAP), the Faculty of Fine Arts and Design (UPS I. Creangă), the Faculty of Architecture and Urban Planning (UTM), the College of Fine Arts A. Plamădeală, and is supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova. The purpose of this program is to introduce new educational modules in the field of artistic education in Moldova and to familiarize the public with the new trends of art in Moldova and in the region.

MECC-LOGO-new

Tags : ,