Programe de mobilitate pentru tineri artiști pe plan European, 24 mai 2017, ora 15:00

slide1-1140x386

BUNKER / FAP / AMTAP
Programe de mobilitate pentru tineri artiști pe plan European
24 mai 2017, ora 15:00
AMTAP / Facultatea Arte Plastice, Blocul III
str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău

RO

Programe de mobilitate pentru tineret şi mobilitate academică – un seminar cu Zinaida BELIBOV
12 aprilie 201
7, ora 14:00
BUNKER / Facultatea Arte Plastice / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

Vă invităm la o prezentare despre programele de mobilitate pentru tineret.
În cadrul acestei prezentări vor fi oferite informații despre diverse programe de mobilitate pentru tineret şi de mobilitate academică.
De asemenea veți avea ocazia să discutați cu câţiva studenţi şi tineri care au beneficiat deja de oportunităţile acestor programe şi au intenția de a-şi împărtăşi experienţele și de a oferi sfaturi și recomandări.

Erasmus+: oportunități de mobilitate pentru tineret – prezentare de Claudia MELINTE
10 mai 201
7, ora 14:00
BUNKER / Facultatea Arte Plastice / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

Vă invităm la o prezentare despre programul de mobilitate pentru tineret Erasmus+
Prezentarea va fi realizată de Claudia Melinte, coordonatoare în cadrul Oficiului Național Erasmus+ în Republica Moldova.
Erasmus+ este Programul Uniunii Europene care sprijină acțiunile din domeniile Educație, Formare, Tineret și Sport pentru perioada 2014-2020. Programul își propune să modernizeze și să îmbunătățească învățământul superior în Europa și în lume. Programul oferă granturi pentru o gamă largă de acțiuni și activități și încurajează dezvoltarea competențelor pentru studenți, stagiari, personal didactic și voluntari.
Acest eveniment este parte a proiectului Edu-Art (educaţie artistică non-formală pentru o generaţie de tineri implicați social şi integrați din punct de vedere profesional), finanţat de către Ministerul Tineretului şi Sportului Republicii Moldova.

Programe de mobilitate pentru tineri artiști pe plan European – prezentare de Vladimir US
17 mai 2017, ora 15:00

BUNKER / Facultatea Arte Plastice / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

Vă invităm la o prezentare despre programele de mobilitate pentru tinerii artiști. În cadrul întîlnirii vor fi oferite informații despre diversele oportunități de dezvoltare profesionala în cîmpul artistic cum sînt programele de rezidență artistică, tabere de creație, festivalurile și alte oportunități de participare existente pe plan European. Totodată, vor fi prezentate cîteva programe, care oferă suport și prevăd acoperirea cheltuielilor de drum și participare, cum sunt Step Beyond (http://www.stepbeyond.eu/) și altele.

Programe de mobilitate artistică: completarea unui dosar de mobilitate – atelier cu Vladimir Us
24 mai 2017, ora 15:00

BUNKER / Facultatea Arte Plastice / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

Pentru dezvoltarea abilităţilor practice de pregătire a unui dosar de mobilitate artistică, vă invităm la un atelier în cadrul căruia vom completa împreună aplicația pentru mobilitate artistică oferită de programul STEP travel grants (http://www.steptravelgrants.eu/). Programul STEP travel grants susține artiști care lucrează creativ și critic, și oameni care produc schimbări în sfera culturii în plan European și în vecinătate, încurajînd formarea unor societăți solidare, egale, participative și cu un simț dezvoltat al justiției sociale.

Acest eveniment este parte a proiectului Edu-Art (educaţie artistică non-formală pentru o generaţie de tineri implicați social şi integrați din punct de vedere profesional), organizat în parteneriat cu Facultatea Arte Plastice / AMTAP și finanţat de către Ministerul Tineretului şi Sportului Republicii Moldova.

EN

Mobility programs for youth and academic mobility – a seminar with Zinaida BELIBOV
12 of april 201
7, 14:00 o’clock 
BUNKER / Faculty of Fine Arts / Academy of Music, Theatre and Fine Arts (Chișinău, 31 of August 1989 street, nr. 137, )

Erasmus+: Mobility opportunities for youth- a presentation with Claudia MELINTE
10 of May 201
7, 14:00o’clock 
BUNKER / Faculty of Fine Arts / Academy of Music, Theatre and Fine Arts (Chișinău, 31 of August 1989 street, nr. 137)

We invite you for a presentation about the youth mobility program Erasmus+. The presentation will be held by the coordinator of the National Office of Erasmus+ in Moldova, Claudia Melinte.
Erasmus+ is a Program of European Union which aims to support the activities from the following domains: Education, Formation, Youth and Sports, between 2014-2020. The program aims to modernize and improve the university studies in Europe and in the world. The program offers grants for a large range of actions and activities and encourages the development of skills for students, interns, university stuff and volunteers.

European mobility programs for young artists – a presentation with Vladimir US
17 of May 2017, 15:00 o’clock
BUNKER / Faculty of Fine Arts / Academy of Music, Theatre and Fine Arts (Chișinău, 31 of August 1989 street, nr. 137)

We invite you for a presentation about mobility programs for young artists. The presentation will provide informations about the different opportunities of profesional development in the artistic field, programs of artistic residencies, creative camps, festivals and other opportunities of participation existing on the Europenean level. Some grant programs that support the travel costs and participation fees for artists, like Step Beyond (http://www.stepbeyond.eu/) and others, will be presented as well.

Artistic mobility programs: completing a mobility application – workshop with Vladimir Us
24 of May 2017, 15:00 o’clock

BUNKER / Faculty of Fine Arts / Academy of Music, Theatre and Fine Arts (Chișinău, 31 of August 1989 street, nr. 137)

To develop the practical skills of preparing an artistic mobility application, we invite you for a workshop where we will complete together the STEP Travel Grants application (http://www.steptravelgrants.eu/). The STEP travel grants program supports artists who work creatively and critically, and people who produce changes in the sphere of culture in Europe and its neighborhood, encouraging the formation of a solid, equal and participative society with a developed sense of social justice.

This event is part of Edu-Art project (non-formal artistic education for a social engaged and professional integrated youth generation), funded by the Ministry of Youth and Sports of Republic of Moldova.

RU

Зарубежные образовательные программы для молодежи – семинар с Зинаидой Белибов
12 апреля 2017 г., в 14:00
BUNKER / Факультет Изобразительных Искусств / Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств (блок III, 31 августа 1989 года, 137, Кишинев)

Приглашаем Вас на презентацию, посвященную зарубежным образовательным программам для молодежи.
В этой презентации будет предложена информация о различных зарубежных образовательных программах для молодежи. Также Вы сможете пообщаться с некоторыми студентами и молодыми людьми, которые уже воспользовались возможностями участия в таких программах и намерены поделиться своим опытом, советами и рекомендациями.

Ерасмус+: возможности мобильности для молодежи – презентация Клаудии Мелинте
10 май 2017 г., в 14:00
BUNKER / Факультет Изобразительных Искусств / Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств (блок III, 31 августа 1989 года, 137, Кишинев)

Программы мобильности для молодых художников – презентация Владимира Уса
17 май 2017 г., в 15:00
BUNKER / Факультет Изобразительных Искусств / Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств (блок III, 31 августа 1989 года, 137, Кишинев)

Программы мобильности для артистов: заполнение заявки – мастерская с Владимиром Усом.
24 май 2017 г., в 15:00
BUNKER / Факультет Изобразительных Искусств / Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств (блок III, 31 августа 1989 года, 137, Кишинев)

Для того, чтобы развить практические навыки подготовки досье художественной мобильности мы приглашаем Вас на семинар, в котором мы вместе составим заявление для художественной мобильности, предлагаемой программой STEP travel grants (http://www.steptravelgrants.eu/). Программа STEP travel grants поддерживает художников, работающих творчески и критически, и людей, которые совершают изменения в сфере культуры в Европе и округах, дабы помочь сформировать солидарное, равное и участливое общество, с развитым чувством социальной справедливости.

Это мероприятие является частью проекта Edu-Art (неформальное художественное образование для поколения социально-вовлеченных и профессионально-интегрированных молодых людей), организованного в сотрудничестве с Факультетом Изобразительных Искусств / AMTAP и при финансовой поддержке Министерства по Делам Молодежи и Спорта Республики Молдова.

 

Sigla_Oberliht

 

Logo-FAP

LOGO MTS Orizontal

Tags : , , , ,