Manifest pentru NATAȘA / Manifesto for NATAŠA

Manifest pentru NATAȘA / Manifesto for NATAŠA
Manifest pentru constituirea Platformei pentru Cultură a Societăţii Civile a Parteneriatului Estic – NATAȘA / Manifesto for the establishment of Nataša The Eastern Partnership Civil Society Platform for Culture

RO
– – – – –

Manifest pentru constituirea Platformei pentru Cultură a Societăţii Civile a Parteneriatului Estic – Natașa

http://natasaplatform.net/manifesto

Suntem un grup de organizaţii reprezentând societatea civilă şi de actori culturali care susţin, promovează şi informează asupra dezvoltării culturale durabile în toate ţările Parteneriatului Estic.

Alcătuim o platformă deschisă de iniţiative culturale şi actori culturali individuali omologi care intenţionează să conecteze în continuare implicarea lor profundă în alte proiecte, programe şi reţele culturale deja existente ale Parteneriatului Estic.

Fiind o platformă neformală, non-reprezentativă şi având rădăcinile în societatea civilă, suntem deschişi pentru toţi cei interesaţi în colaborări culturale în Parteneriatul Estic.

Conectăm actori consacraţi şi implicăm noi jucători în câmpul cultural al Parteneriatului Estic pentru mai multe acţiuni coordonate şi sinergizate.

Acumulăm experienţe practice şi oferim acces la cunoştinţe existente, şi resurse (online) pentru colaborări culturale şi dezvoltare în țările Parteneriatului Estic.

Scopul nostru este să majorăm continuu capacităţile organizatorice ale organizaţiilor culturale independente şi să fortificăm rolul lor public în cadrul reformei de politică şi proceselor de democratizare aflate în desfăşurare în ţările Parteneriatului Estic.

Dezvoltăm, lansăm, promovăm şi reprezentăm iniţiativele societăţii civile pentru reforme în cadrul tuturor structurilor locale, naţionale, ale Uniunii Europene şi ale structurilor guvernamentale implicate în domeniul politicilor culturale.

Iniţiem şi promovăm noi idei şi proiecte importante pentru dezvoltare culturală durabilă în cadrul Parteneriatului Estic.

Munca noastră şi iniţiativele luate de noi sunt bazate pe timp de lucru neplătit, efort de voluntariat şi dedicare a organizaţiilor şi indivizilor care împărtăşesc angajamentele pentru scopurile platformei.

Numele platformei noastre „Nataşa” este o încercare de a trasa conexiuni transversale între diverse identităţi europene şi fundaluri istorice. Ca un punct de plecare un pic ironic, dar unul menit să inspire, utilizăm un nume feminin recognoscibil pe plan internaţional care evocă în mod intenţionat o diversitate de semnificaţii şi pârghii emoţionale, inclusiv un set de conotaţii şi stereotipuri parţial controversate. Această opţiune conţine preocuparea nostră intrinsecă legată de un discurs ce încă prevalează în jurul separărilor Est-Vest, inclusiv stereotipurile legate de gen, inegalitatea relaţiilor de putere şi zelul nostru de a le depăşi. Fiind complet conştienţi de subtilităţile pozitive şi negative în acest nume trans-european, îl folosim ca pe un simbol care va servi pentru afirmarea şi promovarea subiectului social vulnerabil deoarece credem în dezbateri şi în promovarea valorilor culturale ca un important canal de emancipare spre societăţi deschise, egale şi participative.

EN
– – – – –

Manifesto for the establishment of Nataša The Eastern Partnership Civil Society Platform for Culture

http://natasaplatform.net/manifesto

We are a group of various civil society organizations and cultural actors who support, promote and inform sustainable cultural development throughout the Eastern Partnership countries.

We form an open platform of like-minded cultural initiatives and individual cultural actors who intend to further connect their deep involvement in other, already existing Eastern Partnership culture projects, programmes and networks.

As civil society-rooted, informal and non-representative platform we are open to everybody interested in cultural collaboration across the Eastern Partnership.

We link established actors and involve new players in the Eastern Partnership culture field for more coordinated and synergized actions.

We pool practical experiences and provide access to existing knowledge, and (online) resources for cultural collaboration and development in the Eastern Partnership.

Our aim is to continuously increase organizational capacities of independent cultural organizations and reinforce their public role in ongoing policy reform and democratization processes in the EaP countries.

We develop, launch, promote and represent civil society initiatives for cultural policy reforms in the framework of all local, national and EU policy and governance structures concerned.

We initiate and promote new ideas and flagship projects for sustainable cultural development in the Eastern Partnership.

Our work and initiative-taking is based on the unpaid working time, voluntary efforts and dedication of organizations and individuals who share commitment to the platform goals.

The brand name of our platform ‘Nataša’ is an attempt to underline transversal connections between different European identities and historical backgrounds. As slightly ironic, yet inspirational point of departure we use an internationally recognizable female name which deliberately evokes a diversity of meanings and emotional triggers including a partially controversial set of connotations and stereotypes. This choice inherently contains our concern for a still prevailing discourse around unresolved East-West divides, including gender stereotypes, inequality in power relations and our eagerness to overcome these. Fully aware of all the positive and negative undertones in this trans-European name, we use it as a symbol which shall stand for the affirmation and empowerment of the vulnerable social subject because we believe in the debate and promotion of cultural values as an important emancipatory channel towards more open, equal and participatory societies.

Tags : , , ,