Tabăra de Idei, Marsilia / Idea Camp, Marseille, 23-25 octombrie 2014

Idea-Camp-2014_Cover_grey_web

Tabăra de Idei, Marsilia / Idea Camp, Marseille
23-25 octombrie, 2014

RO
– – – – –

Tabăra de Idei, Marsilia
23 – 25 octombrie 2014

50 de idei, 23 de ţări şi 3 zile pentru a regândi locul oamenilor în spaţiul public. Săptămâna viitoare va avea loc prima Tabără de Idei, iniţiată de Fundaţia Culturală Europeană (ECF), care-i va aduna împreună pe cei care vor realiza schimbări în cultură, din peste 23 de ţări din întreaga Europă şi din afara ei, într-un schimb de idei de trei zile care va contribui la răgândirea locului oamenilor în spaţiul public.

Vara aceasta Fundaţia Culturală Europeană a primit 813 propuneri ca răspuns la un apel de idei paneuropean care-i va face pe oameni să redefinească şi să reconfigureze spaţiul public. Autorii a 50 cele mai inovatoare, îndrăzneţe şi inspirate idei au fost selectaţi să participe la prima Tabără de Idei organizată de ECF şi având în calitate de co-partener Les Tetes de l’Art și La Villa Mediterrannee. Scopul este să propunem acţiuni concrete pentru a redefini şi a reproiecta spaţiul public.

Evenimentul va fi transmis în direct pe http://www.ideacamp.fr

Tabăra de Idei oferă un şir de spaţii fizice şi activităţi pentru a asigura un mediu perfect pentru reflecţie, pentru propagarea, cunoașterea şi dezvoltarea ideilor. Programul include: Discuţii zilnice cu experţi: Ateliere şi Staţii de Cunoaştere pentru a propaga cele mai bune practici şi a învăţa despre antreprenoriatul social şi multe alte subiecte; laboratoare media interactive şi spaţii de relaxare precum Idea Spa. Toate acestea vor avea loc într-un cadru unic pe ţărmul Mediteranei, utilizat de artişti, designeri şi performeri.

Cei 50 de participanţi ai Taberei de Idei vin din 23 ţări, din Uniunea Europeană, precum şi din regiuni vecine, inclusiv regiunea Arabă Mediterană, Rusia, Turcia, Ucraina şi Balcanii de Vest. Ei reprezintă organizaţii dintr-un spectru larg de sectoare, de la cel academic la structuri de mediu, de la activism în domeniul drepturilor omunlui, arhitecturii, social şi civic şi planificare urbană până la mass-media, artă şi cultură. Diversitatea enormă a sectoarelor reprezentate presupune în egală măsură o mare diversitate a ideilor. Unele idei sunt axate pe subiecte rurale sau ecologice, în timp ce altele abordează probleme urbane sau digitale.

După cum declară Sam Khebizi, directorul Les Tetes de l’Art: „Mediterană, cosmopolită, aparţinând poporului, haotică, primitoare, de necontrolat şi atrăgătoare, Marsilia evocă un mare număr de caracteristici care sunt tranşante şi divizează în acelaşi timp”. Prin urmare este locul perfect pentru a găzdui prima Tabără de Idei.

Colaborând îndeaproape cu cei șase parteneri ai reţelei de programe pentru Acţiuni Conectate în Spaţiul Public – şi anume Culture 2 Commons în Croaţia, les Tetes de l’Art în Franţa, Oberliht în Moldova, Platoniq în Spania, Krytyka Polityczna în Polonia şi Subtopia în Suedia – Fundaţia Culturală Europeană a dezvoltat un program de activităţi ce abordează unul dintre subiectele cele mai intens discutate astăzi, în jurul problemelor spaţiului public.

Lucrând în reţea, ECF recunoaşte că rolul său în filantropia contemporană ar trebui să treacă dincolo de iniţiativele bazate pe proiecte. Concentrându-se asupra unor metode şi dezvoltând valori comune, împreună cu o mare diversitate de părţi interesate din multiple sectoare, Acţiunea Conectată pentru Spaţiu Public are potenţialul să mărească eficienţa proiectelor, precum şi să creeze o platformă durabilă care să pledeze pentru rolul integral al culturii în Europa.

Pentru mai multe informaţii despre Tabăra de Idei, vizitaţi http://www.ideacamp.fr

Dacă doriți să vizitați acest eveniment vă rugăm să ne contactați la cmarasligil@culturalfoundation.eu

EN
– – – – –

Idea Camp, Marseille
October 23-25, 2014

50 ideas, 23 countries and 3 days to rethink people’s place  in public space
Next week sees the very first Idea Camp, initiated by the European Cultural Foundation (ECF), bringing together cultural changemakers from more than 23 countries across Europe and beyond in a three-day exchange of ideas to help rethink people’s place in public space.

This summer ECF received 813 proposals in response to a European-wide call for ideas that engage people in re-defining and shaping public space. Representatives of the 50 most innovative, daring and inspiring ideas have been selected to join ECF’s first Idea Camp, co-hosted by Les Têtes de l’Art at La Villa Mediterranée. The goal is to propose concrete actions to redefine and redesign public space.

The event will be live streamed on http://www.ideacamp.fr

The Idea Camp is offering an array of physical spaces and activities to provide the perfect environment for reflection, sharing, learning and nurturing of ideas. The programme includes: daily Idea Talks by experts: Workshops and Knowledge Stations to share best practices and learn about social entrepreneurship and many other topics: interactive media labs; and relaxing spaces such as the Idea Spa. These are all laid out in a unique environment on the Mediterranean coast that’s used by artists, designers and performers.

The 50 Idea Camp participants come from 23 different countries, from across the EU as well as from neighbouring regions, including the Arab Mediterranean region, Russia, Turkey, Ukraine and the Western Balkans. They represent organisations from a vast array of sectors, from academia to environmental bodies, from human rights, architecture, social & civic activism and city planning through to media, arts and culture. The huge diversity of sectors represented means that the ideas are equally diverse. Some of the ideas are focused on rural or ecological issues while others highlight urban or digital topics.

As Sam Khebizi, director of les Têtes de l’Art says: “Mediterranean, cosmopolitan, of the people, chaotic, welcoming, uncontrollable, and appealing, Marseille evokes a great number of characteristics that are as cutting as they are divisive.” It is therefore the perfect location to host this first Idea Camp.

Working closely with the six hubs of the networked programme for Connected Action for Public Space – namely Culture 2 Commons in Croatia, Les Têtes de l’Art in France, Oberliht in Moldova, Platoniq in Spain, Krytyka Polityczna in Poland and Subtopia in Sweden – ECF has developed a programme of activities that address one of the most hotly debated topics today, around the issues of public space.

By working in this networked way, ECF recognises that its role in contemporary philanthropy should go beyond project-based initiatives. By focusing on methods and shaping common values, together with a broad array of cross-sectoral stakeholders, Connected Action for Public Space has the potential to increase the effectiveness of projects, as well as creating a sustainable and more enduring platform to advocate for the integral role culture plays in Europe.

For more information about the Idea Camp, visit http://www.ideacamp.fr

If you wish to attend the event, please contact us at cmarasligil@culturalfoundation.eu

Tags : , , , , , ,