50 de idei pentru încurajarea valorilor democratice și participarea cetățenilor / 50 ideas to foster democratic values and citizen participation, 1-3 martie 2017, Madrid

Screen Shot 2017-03-01 at 02.05.10

Tabăra de Idei / Idea Camp
50 de idei pentru încurajarea valorilor democratice și participarea cetățenilor / 50 ideas to foster democratic values and citizen participation
1-3 martie 2017
Madrid, Spania

– – – scroll down for English version – – –

RO

50 de idei pentru încurajarea valorilor democratice și participarea cetățenilor

A 3-a ediție a Taberei de Idei (Idea Camp) cu titlul: Comunități Mobile, va avea loc între 1-3 martie 2017 în Madrid. Ea este co-organizată de către Fundația Culturală Europeană (ECF), Municipiul Madrid și organizația culturală spaniolă Platoniq, în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune, implementat de către 6 organizații europene, printre ele și Asociația Oberliht. Vor participa gânditori și practicieni din diverse domenii: cultură și arte, arhitectură, antropologie, activism social și mass media. Au fost selectate cele mai inovatoare 50 idei din 600 solicitări din 54 țări din Europa extinsă. La finalul evenimentului un număr de 25 de propuneri vor fi premiate cu un grant Cercetare&Dezvoltare de până la 10.000 euro fiecare.

20170228_195116

COMUNICAT DE PRESĂ, MADRID, 15 FEBRUARIE 2017

Un program de radio pentru migranți, o aplicație pentru telefon care oferă oportunități de angajare pentru refugiați, un pachet de resurse educaționale privind drepturile culturale…. Acestea sunt doar câteva dintre cele 50 de idei inovatoare care încearcă să soluționeze provocările Comunităților Mobile din Europa și care vor fi prezentate la Madrid în cadrul celei de-a treia ediții a Idea Camp (Tabăra de Idei), ce va avea loc între 1-3 martie 2017.

Co-organizată de către Fundația Culturală Europeană (ECF), Municipiul Madrid și organizația culturală spaniolă Platoniq, Tabăra de Idei 2017 va întruni gânditori și profesioniști din diverse domenii de la cultură și artă, arhitectură, antropologie, până la activism social și mass media.

Candidații au fost invitați să prezinte idei privind modalități de a contesta practicile nedemocratice și de a face auzite vocile excluse din dezbaterile publice și din procesul decizional. Primind peste 600 de solicitări din 54 țări din Europa extinsă, ECF a selectat 50 Creatori de Idei care se vor întruni pentru a-și împărtăși, explora și dezvolta ideile în centrele culturale Daoiz și Velarde din Madrid, și în Medialab-Prado – o instituție care a găzduit rezidențe ECF începând cu 2016 și care a fost premiată în 2016 cu premiul ECF al Prințesei Margriet.

Idei care inspiră
Conform directoarei ECF, Katherine Watson, ”Madrid este orașul ideal pentru dezvoltarea ideilor inițiate de cetățeni care oferă soluții provocărilor și crizelor serioase. Scopul este de a avea o societate mai egală, mai durabilă și în care să existe mai multă solidaritate”.
La finele Taberei de Idei 2017 participanții sunt invitați să prezinte un plan concret de cercetare detaliată a ideilor lor. Un număr de 25 propuneri vor fi selectate pentru a primi un grant R&D de până la 10.000 euro fiecare.

Despre Idea Camp
Idea Camp este un eveniment de trei zile în cadrul căruia sunt organizate ateliere de colaborare în cadrul Acțiunii Colective pentru Bunurile Comune – o rețea și un program de cercetare promovat de ECF și coordonat de ECF și alte șase organizații culturale europene: Culture 2 Commons (Alliance Operation City, Clubture Network, Right to the City (Croația); Les Têtes de l’Art (Franța); Krytyka Polityczna (Polonia); Oberliht (Moldova); Platoniq (Spania); și Subtopia (Suedia).

Program paralel: reprezentanții orașelor
Tabăra de Idei 2017 a fost elaborată pentru a servi drep o oportunitate de a promova schimbarea și inovația în cercurile politice, economice și mass media. În paralel cu Tabăra de Idei, Consiliul Municipiului Madrid, ECF și rețeaua Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune organizează întâlnirea Dezvoltarea Inovatoare a Orașului, în cadrul căreia vor participa reprezentanți ai unor municipii din Europa de Vest și Est care utilizează metode participative de gestionare. Reprezentanți din Polonia, Spania, Grecia și Moldova vor face schimb de idei privind gestionarea orașelor drept Bunuri Comune și se vor întâlni cu Creatorii de Idei.

Pentru mai multe informații:
ECF: Friso Wiersum – fwiersum@culturlfoundation.eu (Tel +31 647 158535) / Platoniq: Lydia Aguirre – comunica@platoniq.net (Tel: +34 677 995140) / Municipiul Madrid: Ana Sánchez – comunicación@esmadrid.com (Tel: + 34 679 431045)

20170228_195716

EN

50 ideas to foster democratic values and citizen participation

The 2017 Idea Camp will take place from 1-3 March in Madrid with the theme: Moving Communities. This third edition is co-produced by the European Cultural Foundation (ECF), the City of Madrid and the Spanish cultural organization Platoniq, within the framework of ECF’s Connected Action for the Commons network. Thinkers and practitioners from diverse fields including culture and arts, architecture, anthropology, social activism and the media will take part. The 50 most innovative ideas were selected from more than 600 applications from 54 countries of wider Europe. At the end of the event, a total of 25 proposals will be selected to receive an R&D grant of up to 10,000 euros each.

PRESS RELEASE. MADRID, 15 FEBRUARY 2017

A migrant radio programme, a mobile application offering employment opportunities to refugees, a package of educational resources on cultural rights… These are just a few of the 50 innovative ideas trying to address the challenges of Moving Communities in Europe that will be presented in Madrid during the third edition of the Idea Camp from 1-3 March 2017.

Co-produced by the European Cultural Foundation (ECF), the City of Madrid and the Spanish cultural organisation Platoniq, the 2017 Idea Camp will bring together thinkers and professionals from fields as diverse as culture and the arts, architecture, anthropology, social activism and the media.

Candidates were invited to submit ideas about how to challenge undemocratic practices and to amplify voices that are excluded from public debate and decision-making processes. After receiving more than 600 applications from 54 countries across wider Europe, ECF selected 50 Idea Makers who will meet to share, feed and develop their ideas in the Madrid-based Daoiz and Velarde cultural centres, and Medialab-Prado – an institution that has welcomed ECF residencies since 2016 and has been awarded the 2016 ECF Princess Margriet Award.

Inspiring ideas
According to Katherine Watson, ECF’s director, “Madrid is an ideal city for developing citizen-driven ideas that offer cultural responses to deep challenges and crises. The goal is a society that is more equal, more sustainable and shows greater solidarity.”
At the end of the 2017 Idea Camp, participants will be invited to present a concrete plan to deepen the research of their ideas. A total of 25 proposals will be selected to receive an R&D grant of up to 10,000 euros each.

About Idea Camp
Idea Camp is a three-day collaborative workshop organised within the framework of Connected Action for the Commons – a network and research programme promoted by ECF and co-led by ECF and six European cultural organisations: Culture 2 Commons (Alliance Operation City, Clubture Network, Right to the City (Croatia); Les Têtes de l’Art (France); Krytyka Polityczna (Poland); Oberliht (Moldova); Platoniq (Spain); and Subtopia (Sweden).

Parallel programme: representatives of cities
The 2017 Idea Camp has also been designed as an opportunity to promote change and renewal in political, economic and media circles. In parallel with the Idea Camp, the Madrid City Council, ECF and the Connected Action for the Commons network have organised the Innovative City Development meeting, which will involve municipal representatives who are using participatory methods in their management. Representatives from Poland, Spain, Greece and Moldova will exchange ideas on the management of cities as Commons, as well as meeting with the Idea Makers.

For more information:
ECF: Friso Wiersum – fwiersum@culturlfoundation.eu (Tel +31 647 158535) / Platoniq: Lydia Aguirre – comunica@platoniq.net (Tel: +34 677 995140) / City of Madrid: Ana Sánchez – comunicación@esmadrid.com (Tel: + 34 679 431045)

Footer_IC_100

Tags : , , ,