TABĂRA DE IDEI 2017: Comunități Mobile / ЛАГЕРЬ ИДЕЙ: Мобильные Сообщества / IDEA CAMP: Mobile Communities – apel de participare, 20 septembrie 2016

idea-camp-web

APEL / CALL
TABĂRA DE IDEI / ЛАГЕРЬ ИДЕЙ / IDEA CAMP 2017
COMUNITĂȚI MOBLIE / МОБИЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА / MOBILE COMMUNITIES
Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune / Совместные действия для общественного блага / Connected Action for the Commons
data limită: 20 septembrie 2016

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for english – – –

RO
– – – – –

APEL
Tabăra de Idei 2017: Comunități mobile
1-3 martie 2017, Spania
data limită: 20 septembrie 2016

Vă invităm să ne trimiteți idei care promovează Europa pe care ne-o dorim: o Europă a solidarității și a deschiderii, modelată de cetățeni

Trăim și muncim într-un mediu care devine din ce în ce mai complex. În Europa, dar și în regiunile învecinate tot mai mulți oameni se confruntă zilnic cu discriminare și excluziune economică, politică sau culturală. Drept rezultat, societățile devin tot mai fragmentate, extremismul se consolidează și diferențele dintre oameni, dintre indivizi și instituții, devin tot mai adânci. Emigrația internă și externă, scăderea încrederii în instituțiile tradiționale și creșterea prăpastiei între ideea unei Europe democratice și realitatea unui continent divizat, reprezintă cele mai mari provocări cu care ne confruntăm în prezent. Aceste provocări nu sunt de dată recentă, dar ele au atins acum un nivel ce afectează direct sistemele și politicile existente atât la nivel național, cât și la nivel european.

Cea de-a treia Tabără de Idei a Fundației Culturale Europene (ECF) se va concentra pe mișcările sociale pozitive, radicale și de rezistență care îndrăznesc să se opună practicilor antidemocratice. Co-organizată împreună cu Platoniq, Tabăra de Idei se va desfășura în Spania în perioada 1-3 martie 2017 și își va deschide ușile în fața a 50 de participanți, care vor dezvolta idei originale pentru a-și demonstra ferma dorință de a contribui la stimularea imaginației politice, construcția unor poduri de înțelegere și care vor contribui în mod eficace la dezvoltarea unei societăți care apreciază mai mult justiția socială. Bazându-se pe valorile partajării, incluziunii și deschiderii, Tabăra de Idei oferă creatorilor de idei o oportunitate unică de a se întâlni cu colegii lor, care au viziuni diferite, din Europa și din țările învecinate.

În urma Apelului la Idei 50 de participanți vor fi selectați în conformitate cu principiile directoare trasate. ECF va acoperi costurile de călătorie și toate costurile ce țin de șederea în Spania pe perioada Taberei de Idei pentru maximum 1 reprezentant per idee.

După finalizarea taberei de idei, participanții vor fi invitați să elaboreze planuri concrete pentru viitoarele cercetări sau investigații. Un număr total de 25 propuneri vor fi selectate și premiate cu un grant de cercetare și dezvoltare de pînă la 10 000 euro fiecare.

Vă invităm să aplicați la Tabăra de Idei cu o idee care:

• Creează condiții pentru creșterea participării unor grupuri care sunt de obicei excluse din discuția publică și procesul decizional;
• Promovează procese democratice prin intermediul cărora oamenii pot învăța și conviețui armonios împreună;
• Consolidează viziuni și practici de coexistență a diverselor comunități;
• Aplică o perspectivă critică pentru edificarea unei societăți mai accesibile și incluzive;
• Contribuie la contracararea discursurilor publice discriminatorii prin promovarea comunicării între diverse viziuni;
• Contribuie la discuții despre coeziunea socială, oportunități de integrare, drepturile omului și incluziune;
• Stimulează responsabilitatea socială a autorităților și mediului de afaceri;
• Dezvoltă creativitatea politică și promovează justiție socială, solidaritate și echitate între diverse grupuri sociale.

Ideea Dvs poate aborda una sau mai multe teme din cele menționate mai sus.
Vă invităm să citiți cu atenție Ghidul de Aplicație înainte de a completa aplicația.

Data limită de trimitere a ideilor este 20 septembrie 2016.

Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție prin două sesiuni de întrebări și răspunsuri pe care le vom organiza pe 6 iulie și 7 septembrie 2016, ambele la aceeași oră, de la 12:00 la 13:00 (Ora Europei Centrale, UTC + 1) pe Facebook și Twitter.

Mai multe detalii despre Tabăra de Idei 2017, despre participanții și edițiile precedente, le găsiți pe adresa: http://www.culturalfoundation.eu/idea-camp-2017

DATE IMPORTANTE

Procesul de aplicare – 2016
6 iulie: Sesiune de întrebări și răspunsuri
• 7 septembrie: Sesiune de întrebări și răspunsuri
20 septembrie: data limită de depunere a aplicațiilor
mijlocul lunii noiembrie: anunțarea celor 50 de idei selectate

Tabăra de Idei și Granturile de Cercetare și Dezvoltare – 2017
• 1-3 martie, Tabăra de Idei în Spania
• Aprilie, data limită de expediere a propunerilor
• Mai, anunțarea celor 25 idei selectare pentru granturile de Cercetare și Dezvoltare

Inițiată în 2014, Tabăra de Idei este organizată în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune, un program direcționat spre cercetare și acțiune facilitat de către ECF împreună cu 6 centre (hub) culturale din întreaga Europă: Culture 2 Commons (Croația), Les Têtes de l’Art (Franța), Krytyka Polityczna (Polonia), Oberliht (Moldova), Platoniq – Goteo (Spania) și Subtopia (Suedia).

Tabăra de Idei 2014 s-a desfășurat la Marsilia, Franța și a avut drept temă ”Acțiune Colectivă pentru Spațiul Public”.

Tabăra de Idei 2015 s-a desfășurat în Botkyrka, Suedia, pe tema ”Construiește orașul în baza principiilor și eticii bunurilor comune”.

RU
– – – – –

ПОДАЧА ЗАЯВОК
Лагерь Идей 2017: Мобильные Сообщества
1-3 марта 2017, Испания
крайний срок подачи заявок: 20 сентября 2016

Поделитесь идеями
Приглашаем вас поделиться с нами идеями, которые бы продвигали Европу такой, какой мы ее хотим видеть: солидарной и открытой, сформированной гражданами

Мы живем и работаем в среде, которая становится все сложнее. В Европе, а также в соседних регионах, все больше людей сталкиваются ежедневно с дискриминацией и экономическим, политическим, или культурным вытеснением. В результате общества становится разрозненными, экстремизм растет, а различия между людьми, индивидами и учреждениями углубляются. Внутренняя и внешняя эмиграция, падение доверия учреждениям и рост разрыва между Европой демократической и реальностью разрозненного континента представляет самую большую опасность на сегодняшний день. Эти вызовы появились не недавно, но сейчас они достигли уровня, который непосредственно негативно влияет на существующие системы и политики как в национальном плане, так и на европейском уровне.

Третий выпуск ЛАГЕРЯ ИДЕЙ Европейского Культурного Фонда (ЕКФ) будет концентрироваться на позитивных социальных движениях, радикальных, а также противостоятельных практик, которые бросают вызов антидемократическим практикам. Организованный совместно с Platoniq, Лагерь Идей пройдет в Испании в период с 1 по 3 марта 2017. Двери будут открыты для 50 участников, которым будет предложено развить оригинальные идеи, доказывающие желание внести вклад в стимуляцию политической жизни, построение мостов взаимопонимания. Также идеи должны вносить вклад в развитие общества, ставя акцент на социальную справедливость.

Основанный на открытости и вовлеченности Лагерь Идей предлагает участникам уникальную возможность встретиться со своими коллегами из Европы и соседних стран.

По результатам Конкурса Идей 50 участников будут отобраны в соответствии с основными указанными принципами Лагеря. ЕКФ берет на себя стоимость поездки и расходы на проживание в Испании на период проведения Лагеря максимум на одного представителя/автора от каждой идеи.

По окончанию Лагеря Идей участникам будет предложено разработать конкретные планы для дальнейших расследований и исследований. Всего будет отобрано 25 предложений, которые получат грант каждый в размере до 10 000 евро на развитие и расследование проекта.

Предлагаем вам принять участие в Лагере Идей со следующими предложениями на выбор:

– создание условий для повышения уровня участия определенных групп, которые обычно исключаются из общественного дискурса и процесса принятия решений;
– продвижение демократических ценностей, посредством которых люди могут гармонично сосуществовать и учиться вместе;
– укрепление видения и практики сосуществования различных сообществ;
– применение критической точки зрения для создания более доступного, справедливого и открытого общества;
– внесение вклада в предотвращение дискриминационного дискурса путем продвижения общения между различными группами людей с разными взглядами;
– внесение вклада в диалог о социальной сплоченности, возможности единения, правам человека;
– стимулирование социальной ответственности властей и сферы бизнеса;
– развитие политической креативности и продвижение социальной справедливости, солидарности и равенства между различными социальными группами.

Ваша идея может затрагивать одну, или более тем из вышеперечисленных.
Предлагаем внимательно прочитать гид по подаче заявок перед заполнением.

Финальная дата подачи идей – 20 сентября 2016

Если у вас возникли вопросы, то задать их можно будет 6 июля и 7 сентября 2016 на предварительных встречах по Facebook и Twitter.
Время проведения обоих: 12:00 – 13:00 (время центральной Европы, UTC +1).

Подробности о Лагере Идей 2017, об участии и предыдущих выпусках ищите здесь: http://www.culturalfoundation.eu/idea-camp-2017

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Подача заявок – 2016
6 июля: раунд вопросов и ответов
• 7 сентября: раунд вопросов и ответов
20 сентября: финальная дата подачи заявок
середина ноября: объявление 50 отобранных идей

Лагерь Идей и гранты на исследования 2017
• 1-3 марта – Лагерь Идей в Испании
• апрель – финальная дата подачи предложений
• май – объявление 25 отобранных проектов на получение грантов на исследование

Основанный в 2014 году Лагерь Идей проводится в рамках проекта Совместные действия для общественного блага – программы, направленной на развитие и исследования ЕКФ вместе с 6 культурными центрами из всей Европы: Culture 2 Commons (Хорватия), Les Têtes de l’Art (Франция), Krytyka Polityczna (Польша), Oberliht (Молдова), Platoniq – Goteo (Испания) и Subtopia (Швеция).

EN
– – – – –

OPEN CALL
Idea Camp 2017: Moving Communities
March 1-3, 2017, Spain
deadline for aplication: September 20, 2016

Please submit an idea that fosters the Europe we believe in: a Europe of solidarity and openness shaped and nurtured by people.

We are living and working in an increasingly complex environment. Across Europe and its neighbouring countries, more and more people are confronted with discrimination and exclusion on a daily basis – whether economically, politically or culturally. As a result, societies are becoming more and more fragmented, extremism is on the rise, and the divisions between people – and between individuals and institutions – are growing ever wider.

Migration, distrust towards traditional institutions and the widening gap between the idea of a democratic Europe and the reality of a divided continent are among the biggest challenges that we are facing at present. These challenges are not new, but they have reached a degree that directly affects existing systems and policies, both at national and European levels.

Entitled “Moving Communities”, European Culture Foundation (ECF)‘s third Idea Camp will focus on the current positive, radical resistance movements that are daring to counteract anti-democratic practices.

Co-hosted by Platoniq, the Idea Camp will take place in Spain from 1 to 3 March 2017 and will bring together 50 participants whose emerging, groundbreaking ideas demonstrate a firm desire to contribute to fostering political imagination, building bridges and effectively contributing to the development of a society with a stronger sense of social justice. Based on the values of sharing, inclusion and openness, the Idea Camp offers Idea Makers a unique opportunity to meet peers from diverse backgrounds and with different visions from across Europe and its neighbouring countries.

Guidelines and application

We invite you to apply for Idea Camp 2017 with an idea that:

– brings forward voices that are excluded from public debate and decision-making
– has an open approach to the way people can learn, share and live together
– applies a critical perspective to what could be a more accessible and inclusive society
– strengthens the vision and practice of shared communities and coexistence
– builds bridges across differing perspectives to help counter harmful public discourse
– contributes to discussions about genuine integration opportunities and people’s rights and accountability
– fosters political imagination and promotes social justice, solidarity and equity among various social groups

Your idea might reflect one or several of the issues aforementioned.

We invite you to carefully read the Application Guidelines before submitting your idea. If you have any questions, we are hosting two online Q&A sessions on 6 July and on 7 September, both from 12:00 to 13:00 CET, on Facebook and Twitter. You can join us there.

Following the Call for Ideas, 50 participants will be selected according to the guidelines. ECF will cover travel costs and all expenses related to the stay in Spain during the Idea Camp for a maximum of one representative for each idea.

After the Idea Camp, participants will be invited to submit a concrete plan for further research or investigation of their ideas. A total of 25 proposals will be selected and consequently awarded an R&D Grant, up to a maximum of €10,000 each.

More details about Idea Camp 2017, participants and last editions, we can find here: http://www.culturalfoundation.eu/idea-camp-2017

IMPORTANT DATES

Application process – 2016

6 July: Online Q&A session
– 7 September: online Q&A session
20 September: submission deadline
mid-November: 50 selected Ideas announced

Idea Camp and R&D grants – 2017

1-3 March: Idea Camp in Spain
April: Submission deadline for proposals
May: Announcement 25 ideas selected for R&D grants

Initiated in 2014, the Idea Camp is organised within the framework of Connected Action for the Commons, an action and research programme facilitated by the ECF together with six cultural hubs from all over Europe: Culture 2 Commons (Croatia); Les Têtes de l’Art (France); Krytyka Polityczna (Poland); Oberliht (Moldova); Platoniq – Goteo (Spain); and Subtopia (Sweden).

Connected_action_logo_logo_black_big_web

Tags : , ,