Tabăra de Idei / Idea Camp 2015 – comunicat de presa

1425125179827

Tabăra de Idei / Idea Camp 2015
Să construim orașul – comunicat de presă / Build the City – press release
23-25 septembrie 2015
Botkyrka (Stockholm), Suedia

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

“Să construim orașul” Tabăra de Idei 2015: Cum să schimbăm orașul spre bine?

Comunicat de presă

A doua ediție a Taberei de Idei, organizată de Fundaţia Culturală Europeană, e pe cale să înceapă. Tema din acest an „Să construim oraşul”, aplică principiile şi etica bunurilor comune. Tabăra de Idei va explora modalităţile prin care cetăţenii şi comunităţile se pot implica direct în procesele de democraţie participativă care formează şi conduc oraşele noastre.

După succesul primei Tabere de Idei ce a avut loc anul trecut în Marsilia prezenta ediţie a Taberei de Idei va fi găzduită de către centrul cultural Subtopia, partener al Fundaţiei Culturale Europene. Aceasta se va desfăşura între 23-25 septembrie 2015 în Botkyrka, Suedia şi va găzdui Autori de Idei din sectoare diferite și care vin din peste 20 de ţări din Europa.

Tabăra de Idei adună 50 de Autori de Idei: creatori, programatori şi educatori, care vor conlucra într-un mediu deschis și stimulator al schimburilor şi colaborărilor pentru a dezvolta idei care vor modela oraşele noastre. Printre vorbitori se va număra Michael Bauwens, fondator al Fundaţiei P2P şi antropologul urban Dr. Jayne O. Hekwonigwe, care vor discuta despre modalităţile în care practicile de protejare a bunurilor comune pot avea o influenţă pozitivă asupra societăţilor şi a calității vieţii urbane. Maestru de ceremonii va fi Dougald Hine.

1. Vezi o explicaţie a noţiunii de bunuri comune: http://bollier.org/commons-short-and-sweet

2. Subtopia este una dintre organizaţiile culturale cu care colaborează Fundaţia Culturală Europeană, în cadrul proiectului Acţiune Colectivă pentru Bunurile Comune, preconizat pentu anii 2014-2017. Tabăra de Idei face parte din acest program. Celelate organizaţii cooperante sunt: Culture 2 Commons (Cultură pentru Comunitate) – Alianța Operațiunea Urbană, Reţeaua Clubture, Right to the City (Dreptul la Oraş) (Croaţia), Les Tetes de l’Art (Franţa), Krytyka Polityczna (Polonia), Oberliht (Moldova) şi Platoniq – Goteo (Spania). Tabăra de Idei de anul trecut a fost găzduită de Les Tetes de L’Art în Marsilia, în perioada 23-25 octombrie.

3. Michael Bauwers este fondatorul şi directorul Fundaţiei P2P, care cercetează şi explorează producţia, guvernarea şi proprietatea echitabilă. El este de asemenea Director de Cercetare la Commons Transition.org, precum şi membru fondator al Commons Strategies Group. A publicat volumul Să salvăm lumea – Spre o societate post-capitalistă cu ajutorul P2P în 2015, ce a avut la bază interviuri cu Jean Levens.

4. Dr. Jayne O. Hekwunigwe este o antropoloagă urbană cu rădăcini nigeriene-irlandeze şi engleze-guyaneze. Este Profesoară Asociată Invitată de Studii Africane şi Afroamericane la Universitatea Duke (Statele Unite). Interesele sale includ culturile expresive globale (vizuale, muzicale şi literare) ca forme de rezistenţă, precum şi modul în care acestea informează asupra migraţiei, colonizării, dezlocuirii, exilului, dorului şi sentimentului de apartenenţă.

5. Dougald Hine este un autor, editor şi antreprenor social britanic. El este cofondatorul Şcolii pentru Totul şi al Proiectului Muntele Întunecat, fiind directorul acestuia. În 2011 el a fost numit unul dintre cei 50 radicali ai Marii Britanii de către organizaţia de caritate britanică în domeniul inovaţiei NESTA (Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Arte). Locuieşte în Stockholm din 2012.

Cei 50 de Creatori de Idei de anul trecut deja fac, prin munca lor, un impact major în acest domeniu. Unul dintre ei, Engin Onder, a fost prezentat recent în seria Lideri din Noua Generaţie, în revista TIME. Citiţi interviurile cu participanţii de anul trecut, Mathew Fox, implicat în proiectul Liverpool Air şi Jekaterina Lavrinec, cu proiectul Mobilier Urban Cod Deschis.

Iată o enumerare succintă a unor idei care vor fi abordate la Tabăra de Idei 2015:

– cum să utilizăm sursele deschise şi informaţia deschisă pentru a potrivi reziduurile din construcţiile corporative cu necesităţile proiectelor de construcţii comunitare în Spania?
– cum să iniţiem un acord de protejare a bunurilor comune în Europa?
– cum să promovăm planificarea urbană de jos în sus prin atragerea comunităţilor în parcurile publice în capitala Moldovei, Chişinău, prin proiecţii de film în aer liber?
– cum să promovăm sustenabilitatea prin înverzirea spaţiului din sălile de conferinţă de la Conferinţa ONU asupra Schimbării Climatice din Paris?
– cum să asigurăm ca în viitor copii din oraşe să aibă dreptul să acceseze oraşul?
– în ce mod problemele legate de migraţie şi integrare creează o nevoie de modele noi în domeniul afacerilor şi serviciilor precum crearea unei bucătării în grădină care-şi vinde produsele proprietarilor de restaurante din Gaziantep, Turcia?
– cum arată noile modele de finanțare a construcției de locuințe în Belgrad şi în sudul Europei?

O publicaţie numită Să construim oraşul. Perspective asupra comunităţii şi culturii, care adună reflecții asupra dezvoltării urbane, democraţiei participative şi a modelelor de guvernare în Europa, va fi lansată la Tabăra de Idei. Cartea este publicată în colaborare de către Fundaţia Culturală Europeană şi Krytyczna Polityczna – una dintre cele şase organizaţii cu care Fundaţia Culturală Europeană cooperează în cadrul programului Acţiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

Să construim oraşul: Perspective asupra Comunităţii şi Culturii va fi disponibilă online de la 7 septembrie 2015, iar pentru a obţine o copie tipărită, expediaţi un email la Fundaţia Culturală Europeană.

În a treia zi (pe data de 25 septembrie) a Taberei de Idei, programul este deschis unei participări mai largi. Unele dintre fundaţiile cele mai active din Europa, creatori de politici locale, creatori de opinie, dezvoltatori urbani şi organizaţii culturale şi civice vor discuta cum să „Construim Oraşul” împreună.

Sunteţi invitaţi să participaţi la eveniment pe 24 şi 25 septembrie. Creatorii de idei şi vorbitorii sunt disponibili pentru interviuri în timpul evenimentului. Pentru a obţine întregul material de presă, vizitaţi: http://www.culturalfoundation.eu/idea-camp-press

Pentru a realiza un interviu sau pentru a obţine mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi:
– Nicola Mullenger pentru presa de limbă engleză: nmullenger@culturalfoundation.org
– Rosa Koenen pentru presa de limbă olandeză şi în alte limbi: rkoenen@culturalfoundation.org

EN
– – – – –

“Build the City” Idea Camp 2015: How to change a city for the better?

Press release

The second European Cultural Foundation (ECF) Idea Camp is about to kick off in September. This year’s theme “Build the City” applies the principles and ethics of the commons. The Idea Camp will explore how citizens and communities can get directly involved in participatory democratic processes that shape and govern our cities.

Following a successful first Idea Camp last year in Marseille, this edition of the Idea Camp will be hosted by ECF’s partner and cultural hub Subtopia. It will take place on 23-25 September 2015 in Botkyrka, Sweden and will host Idea Makers from a wide spectrum of different sectors who have come together from more than 20 countries across wider Europe.

The Idea Camp brings together 50 Idea Makers: creators, technologists and educators – who will work in an open, sharing and collaborative environment on the development of ideas that will shape our cities. Speakers include Michel Bauwens, founder of the P2P Foundation, and urban anthropologist Dr. Jayne O. Ifekwunigwe, who will talk about how commoning practices can have a positive influence over societies and urban living. The master of ceremony is Dougald Hine.

1. See an explanation of commons: http://bollier.org/commons-short-and-sweet

2. Subtopia is one of six cultural organisations ECF is co-working with through our Connected Action for the Commons programme throughout 2014-2017. The Idea Camp its part of this programme. The other organisations are: Culture 2 Commons – Alliance Operation City, Clubture Network, Right to the City – (Croatia); Les Têtes de l’Art (France); Krytyka Polityczna (Poland); Oberliht (Moldova); and Platoniq – Goteo (Spain). Last year’s Idea Camp was hosted by Les Têtes de l’Art in Marseille.

3. Michel Bauwens is the Founder/Director of P2P Foundation, which researches the exploration of peer production, governance and property. He is also Research Director of CommonsTransition.org and a founding member of the Commons Strategies Group. He published Save the world – Towards a Post Capitalist Society with P2P in 2015, based on interviews with Jean Lievens.

4. Dr. Jayne O. Ifekwunigwe is an urban anthropologist with Nigerian‐Irish/English‐Guyanese roots. She is a Visiting Associate Professor of African and African American Studies at Duke University (USA). Her interests include global expressive cultures (visual, musical and literary) as forms of resistance, as well as the ways in which they are informed by migration, settlement, displacement, exile, longing and belonging.

5. Dougald Hine is a British author, editor and social entrepreneur. He co-founded School of Everything and The Dark Mountain Project, of which he is Director at Large. In 2011, he was named one of Britain’s 50 top radicals by the British innovation charity NESTA (National Endowment for Science, Technology and the Arts). He has been living in Stockholm since 2012.

Last year’s 50 Idea Makers are already making a big impact with their work in this area. One participant, Engin Önder was recently featured in TIME Magazine’s Next Generation Leaders series. Read the interviews with some of last year’s participants Mathew Fox of the Liverpool Air project, and Jekaterina Lavrinec with the Open Code Urban Furniture project.

Here is a glimpse of some of the questions that will be tackled at the Idea Camp 2015:

– How to use open source/open data to match corporate construction ‘leftovers’ with community building project needs in Spain?
– How to start a commons policy-making charter for Europe?
– How to push bottom-up change in urban planning by engaging communities with public parks in Moldova’s capital Chisinau through open-air film screenings?
– How to make a point about sustainability through greening the conference building area at the UN Climate Change Conference in Paris?
– How to make sure children in the city have rights to access the city in future?
– How do migration and integration issues create a need for new business models and services, like starting a refugee-run garden kitchen that sells to restaurant owners in Gaziantep, Turkey?
– What do new financing models for housing schemes across Belgrade and southern Europe look like?

A publication called Build the City: Perspectives on Commons and Culture, which reflects on city developments, participatory democracy and governance models in Europe, will be launched at the Idea Camp. It is jointly published by ECF and Krytyka Polityczna – one of the six organisations ECF is co-working with through the Connected Action for the Commons programme.

Build the City: Perspectives on Commons and Culture will be available online from 7 September 2015 and to obtain a hard copy email ECF.

On the third day (25th) of the Idea Camp, the programme is open to wider participation. Some of Europe’s most engaged foundations, local policy makers, opinion makers, city developers and cultural and civic organisations will debate how to “Build the City” together.

You are invited to attend on the 24th/25th September. Idea makers and speakers are available for interviews during the event. For all press materials visit:
http://www.culturalfoundation.eu/idea-camp-press

In order to arrange an interview or receive more information please contact:
– Nicola Mullenger for English-language press: nmullenger@culturalfoundation.org
– Rosa Koenen for Dutch and other-language press: rkoenen@culturalfoundation.org

Tags : , ,