APEL pentru participare la Tabăra de Idei 2014 a ECF / OPEN CALL to participate in ECF’s 2014 Idea Camp, data limită / deadline: 15 iulie 2014

Fundația Culturală Europeană / European Cultural Foundation
APEL pentru participare la Tabăra de Idei 2014 a ECF / OPEN CALL to participate in ECF’s 2014 Idea Camp
data limită / deadline: 15 iulie 2014

APEL pentru participare la Tabăra de Idei 2014 a ECF / OPEN CALL to participate in ECF’s 2014 Idea Camp

– – – scroll down for English – – –

RO

Fundația Culturală Europeană
Vă invităm să prezentaţi o idee inovatoare şi îndrăzneaţă pentru o colaborare intersectoriala cu potențialul de a angaja europenii în redefinirea şi modelarea “spaţiilor publice”.

Din aplicaţiile pe care le vom primi vom alege cele 50 idei mai viabile şi inovatoare. Acestea vor fi prezentate de către autorii lor la prima ediție a Taberei de Idei, un eveniment desfăşurat anual de către ECF și găzduită anul acesta de către Les Têtes de l’Art. Tabăra de Idei va avea loc în Marseilles, între 23 şi 25 octobrie 2014 (sosirea în Marseilles pe 22 octombrie). ECF va acoperi toate costurile transport şi a cazare legate de eveniment pentru maxim un reprezentant pentru fiecare idee.

Tabăra de idei va oferi un spaţiu inspiraţional în care ideile fertile vor avea ocazia să fie ”polenizate” favorizînd astfel apariţia proiectelor şi a parteneriatelor comune. Tabăra va fi atît un loc de întîlnire, cît şi unul de muncă. În cadrul ei vor fi organizate o serie de ateliere pe teme şi metodologii care vor ajuta participanţii selectaţi:
– Să cerceteze şi să dezvolte mai departe ideile proprii
– Să facă schimb de cunoştinţe şi să găsească noi colaborări
– Să se inspire şi să creeze conexiuni cu alți  specialişti care lucrează în domeniul culturii şi al comunităţilor
– Să exploreze şi să gândească noi alternative democratice

25 granturi de Cercetare şi Dezvoltare
În urma acestei Tabere de Idei, participanţii vor fi invitaţi să elaboreze un plan concret pentru o viitoare cercetare sau investigaţie a ideii prezentate. 25 cele mai bune propuneri vor fi selectate şi ulterior recompensate cu un grant R&D (cercetare și dezvoltare) de pînă la maxim de 10.000 €. Grantul va permite cercetarea şi dezvoltarea, de exemplu, a planurilor de afaceri, propuneri concrete de proiecte, prototipuri, lucrări de cercetare, reportaje media, etc.

Agenda
15 mai – lansare apelului pentru idei
15 iulie – termenul limită pentru depunerea ideilor
5 septembrie – anunţarea a 50 de idei selectate
23-25 octombrie – Tabăra de idei în Marseilles
17 noiembrie – termenul limită de prezentare a propunerilor
mijlocul lunii decembrie – anunțarea celor 25 grant-uri pentru cercetare și dezvoltare

Eligibilitate şi modul de aplicare
Apelul este deschis iniţiativelor individuale, collective sau organizaţiilor ce activează în domeniul artistic şi cultural, precum şi în alte sectoare ale societăţii – mediul academic şi educaţional, mișcări ecologiste, comerţ şi industrie, sănătate şi asistenţă socială, drepturile omului, etc. Participanţii pot reprezenta domeniul privat, public sau social, şi ar trebui să se bazeze sau să activeze în Europa. Detaliile despre eligibilitate (incluziv lista ţărilor eligibile), criteriile de selecţie şi procesul de aplicare pot fi găsite aici.

15 iulie 2014 – termenul limită pentru prezentarea ideilor

EN

European Cultural Foundation
We invite you to submit an innovative, daring idea for cross-sectoral collaboration that engages Europeans in re-defining and shaping “public space”.

From the applications we receive, we will choose the 50 most viable and innovative ideas. These will be represented by the successful applicants at ECF’s first annual Idea Camp, co-hosted by Les Têtes de l’Art. The Idea Camp will take place in Marseilles between 23 and 25 October 2014 (arrival in Marseilles on 22 October). ECF will cover all the travel and accommodation costs associated with the event for a maximum of one representative for each idea.

The Idea Camp will provide a safe and inspirational space for the cross-pollination of ideas, allowing projects and partnerships to emerge. The camp will be both a meeting place and a working place, fuelled by workshops around topics and methodologies that will help the selected participants to:
– Investigate and further develop their ideas
– Exchange knowledge and find new collaborations
– Inspire and connect with other practitioners from different sectors who are working with culture and communities
– Explore and challenge new democratic alternatives.

25 Research and Development grants
Following the Idea Camp, participants will be invited to submit a concrete plan for further research or investigation of their ideas. A total of 25 proposals will be selected and consequently rewarded with an R&D grant up to a maximum € 10.000,-. The grant will enable the research and development of, for example, business plans, concrete project proposals, prototypes, research papers, media reportages etc.

Timeline:
15 May – call opens
15 July – submission deadline for ideas
5 September – 50 selected ideas announced
23-25 October – Idea Camp in Marseilles
17 November – submission deadline for refined proposals
By mid December – announcement of 25 ideas selected for R&D grant

Eligibility and how to apply
The call is open to individuals, collectives or organisations working in the arts and cultural sector as well as in other fields and sectors of society including academic & educational, environmental, trade & industry, health & social care, human rights etc. Applicants can represent the private, public or social sector, and they should be based or active in wider Europe. Details on eligibility (including the full list of eligible countries), the selection criteria and the application process can be found here.

15 July 2014 – submission deadline for ideas

Tags : ,