Program de rezidențe în rețeaua organizaților partenere ART PROSPECT pentru anul 2022 / Программа резиденций сети партнерских организаций АРТ ПРОСПЕКТ в 2022 году

Program de rezidențe în rețeaua organizaților partenere ART PROSPECT pentru anul 2022 / Программа резиденций сети партнерских организаций АРТ ПРОСПЕКТ в 2022 году

– читайте ниже на русском –


*The English language materials can be found on the CEC ArtsLink website at — https://www.cecartslink.org/program/art-prospect-residencies/ROApel de participare pentru artiști și curatori din SUA, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bulgaria, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, Rusia, Tadjikistan, Uzbekistan și Ucraina care lucrează în sfera artelor participative social-angajate și publice.

Descrierea detaliată a rezidențelor


Formular de participareTermen limită de aplicare: 10 februarie 2022, 17:00 (GMT +3).


Formularele vor fi expedite la adresa: artprospect@cecartslink.org și pot fi completate în limba engleză sau rusă.

Pentru alte detalii, vă puteți adresa managerului de proiect CEC ArtsLink, Lizaveta Matveeva: lmatveeva@cecartslink.org

Adresa web a proiectului ART PROSPECT — http://www.artprospect.orgProgramul sprijină rezidențe cu durata de o lună în cadrul organizațiilor rețelei partenere din 12 țări (Armenia, Azerbaidjan, Belarus (reședința are loc la Berlin, Germania), Bulgaria, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, Rusia, Tadjikistan, Uzbekistan (Bukhara sau Tașkent) și Ucraina) pentru artiști și curatorice activează în domeniile artelor social-angajate, participative și artelor publice.Astfel, pot participa artiști și curatori din SUA, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bulgaria, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, Rusia, Tadjikistan, Ucraina și Uzbekistan. Programul de rezidențe al partenerilor ART PROSPECT oferă artiștilor și curatorilor posibilitatea de a face cercetări, de a crea noi lucrări și proiecte, de a colabora cu comunitățile artistice locale în parteneriat cu organizațiile gazdă. 47 de artiști și
curatori din țările post-sovietice au participat la programul de rezidențiat din 2017–2018, și alți 12 artiști din SUA participă la program în 2021-2022.În anul 2022, programul va sprijini rezidențe pentru artiști și curatori (până la 25 de persoane) din SUA, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bulgaria, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, Rusia, Tadjikistan, Ucraina și Uzbekistan, axându-se pe cooperare și schimb de experiență în domeniul artelor sociale, participative și/ sau publice. Rezidenții, selectați în urma unui concurs deschis, vor fi repartizați în rezidență la una dintre organizațiile gazdă din cele 12 țări ale rețelei ART PROSPECT. Fiecare partener de rețea pregătește pentru rezidenți un program lunar cu posibilități de implicare în proiecte comune, de exemplu festivalul de artă publică, programele educaționale și de schimb, și/sau realizarea unui proiect independent. Participanții la program și organizațiile gazdă vor lucra împreună pentru a defini obiectivele și structura rezidențelor în baza intereselor, nevoilor și punctelor comune.Se va acorda prioritate artiștilor și curatorilor ale căror practici demonstrează interes pentru implicarea comunității și găsirea soluțiilor pentru problemele sociale. Cu toate acestea, pot trimite formularul și artiști care lucrează în alte domenii. Fiecare rezidență este gândită de organizațiile culturale locale din  cele 12 țări participante; găsiți atașate descrieri detaliate ale fiecărei rezidențe. Conform rezultatelor concursul deschis, vor fi selectați până la 25 de artiști și curatori (cel puțin câte un specialist din fiecare țară participantă). Toate cheltuielile, inclusiv de cazare, călătorie internațională, sprijin pentru viză (dacă este necesar), atelier și producție, precum și diurnele vor fi acoperite de CEC ArtsLink.Artiștii și curatorii interesați pot participa completând formularul atașat. Formularele de participare la programul de rezidențiat pot fi expediate până la data de 10 februarie, ora 17:00 (GMT +3). Rezidențele vor avea loc în perioada 15 aprilie – 31 decembrie 2022. Participanții selectați vor fi anunțați până la 1 aprilie 2022.
RECOMANDĂRIEligibilitate


Sunt acceptate formulare de la artiști și curatori din SUA, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bulgaria, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, Rusia, Tadjikistan, Ucraina și Uzbekistan cu experiență semnificativă în domeniu artă participativă, angajată-social și/sau artă publică. Solicitanții trebuie să fie artiști practicanți și curatori cu vârsta de peste 21 de ani. Formulare ale studenților sau artiștilor amatori nu vor fi acceptate.Criterii de selecție

Toate aplicațiile sunt evaluate de o comisie interdisciplinară independentă, formată din profesioniști internaționali în arte, pe baza următoarelor criterii:

  • Calitatea artistică sau profesională a muncii solicitantului;
  • Experiență în arta anagajtă social și artă publică;
  • Oportunitatea solicitantului de a interacționa cu comunitatea locală a organizației gazdă ca parte a practicii profesionale a acesteia;
  • Oportunitatea solicitantului de a beneficia de acest schimb intercultural la etapa actuală a carierei sale;
  • Intenția solicitantului de a împărtăși mai departe avantajele schimburilor dintre artiști și instituții în țara sa de origine;
  • Capacitatea candidatului de a trece cu succes peste provocările interculturale.

Procesul de selecție este unul competitiv și candidații trebuie să fie pregătiți,revizuindu-și cu atenție munca. Rugăm să completați cererea cu atenție și nu uitați să atașați exemple din creația Dvs. Dacă lipsește oricare dintre componentele cerute, cererea Dvs. de participare nu va fi luată în considerare.Exemplele de lucrări sunt o parte importantă a aplicației Dvs. de participare. Din cauza timpului limitat de care  dispune comisia de experți, sunteți încurajați să pregătiți o prezentare bine organizată care să vă prezinte lucrările din cel mai bun unghi posibil.Exemplele de lucrări trebuie să fie recente (nu mai vechi de 5 ani), de dorit proiecte care se potrivesc din punct de vedere tehnic sau conceptual cu planurile dvs. pentru rezidență.Înțelegem că experiența fiecărui artist și curator poate fi cu mult diferit de ceea ce așteaptă organizațiile gazdă. O reședință de succes reflectă un echilibru dintre așteptările privind atingerea anumitor obiective și deschiderea pentru noi oportunități de colaborare și procese de lucru.РУОткрытый конкурс для художников и кураторов из США, Армении, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины, работающих в сферах социально вовлеченного искусства и паблик-арта.


Подробное описание резиденций


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕСрок подачи заявок: до 10 февраля 2022 года, 17:00 (GMT +3).Программа поддерживает месячные резиденции в партнерских организациях сети в 12 странах (Армения, Азербайджан, Беларусь (резиденции проходит в Берлине, Германия), Болгария, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан (Бухара или Ташкент) и Украина) для художников и кураторов, работающих в сферах социально вовлеченного искусства и паблик-арта.Подать заявку могут художники и кураторы из США, Армении, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины и Узбекистана. Программа резиденций сети АРТ ПРОСПЕКТ предоставляет художникам и кураторам возможность проводить исследования, создавать новые работы и сотрудничать с локальным художественным сообществом в партнерстве с местными художественными организациями. 47 художников и кураторов из постсоветских стран приняли участие в программе резиденций в 2017–2018 годах и 12 художников из США принимают участие в программе в 2021–2022 годах.В 2022 году программа будет поддерживать резиденции художников и кураторов (до 25 человек) из США, Армении, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины и Узбекистана, уделяя особое внимание обмену и сотрудничеству в области социально вовлеченного искусства и/или паблик-арта. Отобранные по итогам открытого конкурса резиденты будут размещены в резиденциях принимающих организаций в 12 странах сети АРТ ПРОСПЕКТ. Каждый партнер сети организует для резидентов месячную программу с возможностью участия в совместных проектах, например, таких, как паблик-арт фестиваль, образовательные и программы обмена опытом и/или проведение независимого проекта. Участники программы резиденций и принимающие организации будут работают вместе над тем, чтобы определить цели и структуру резиденций на основе их взаимных интересов, потребностей и сильных сторон.Предпочтение будет отдаваться художникам и кураторам, чьи практики демонстрируют заинтересованность в вовлечении сообществ и решении социальных проблем. Тем не менее, художники, работающие в других областях, также могут подать заявку. Каждая резиденция разработана местными культурными организациями в 12 странах-участницах сети АРТ ПРОСПЕКТ; подробные описания каждой резиденции прилагаются. По итогам открытого конкурса будут выбраны до 25 художников и кураторов (минимум по одному специалисту от каждой страны-участницы). Все расходы, включая проживание, международные поездки, визовую поддержку (при необходимости), мастерскую и производство, а также суточные будут покрываться CEC ArtsLink.Заинтересованные художники и кураторы могут подать заявку, заполнив прилагаемую форму. Заявки на участие в программе резиденций принимаются до 10 февраля 17:00 (GMT +3). Месячные резиденции будут проводиться в период с 15 апреля по 31 декабря 2022 года. Отобранные участники Программы резиденций сети АРТ ПРОСПЕКТ будут объявлены до 1 апреля 2022 года.Заявки следует отправлять на artprospect@cecartslink.org. Заявки можно заполнять на русском или английском языке.За дополнительной информацией обращайтесь к проектному менеджеру CEC ArtsLink, Лизавете Матвеевой, lmatveeva@cecartslink.org.Сайт сети АРТ ПРОСПЕКТ — http://www.artprospect.org.РЕКОМЕНДАЦИИПраво на участиеЗаявки принимаются от художников и кураторов из США, Армении, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины и Узбекистана, обладающих значительным опытом в области социально вовлеченного искусства и/или паблик-арта. Кандидаты должны быть практикующими художниками и кураторами старше 21 года. Заявки от студентов и непрофессиональных художников и кураторов не принимаются.


Критерии отбора


Все заявки оцениваются независимой междисциплинарной комиссией, состоящей из международных профессионалов в области искусства, на основе следующих критериев:


• Художественное или профессиональное качество работы заявителя;


• Опыт работы в сфере социально вовлеченного искусства и паблик-арта;


• Возможность для заявителя взаимодействовать с сообществом в рамках своей профессиональной практики;


• Возможность для заявителя получить пользу на этом этапе его/ее карьеры от транснационального обмена;


• Планы заявителя по разделению пользы от обмена с художниками и институциями в его/ее родной стране;


• Способность кандидата успешно решать межкультурные вызовы.Процесс отбора является конкурентным, и кандидаты должны быть готовы к тщательному просмотру своей работы. Пожалуйста, внимательно заполняйте заявку и не забывайте прикладывать примеры своих работ. Заявки, в которых отсутствует какой-либо из необходимых компонентов, рассматриваться не будут.Примеры работы – важная часть вашей заявки. Из-за ограниченного времени, доступного для экспертной комиссии, вам рекомендуется подготовить хорошо организованную презентацию, которая представит вашу работу в наилучшем свете.Примеры работ должны быть недавними (не старше 5 лет), предпочтительно проектов, которые технически или концептуально соответствуют вашим планам, предлагаемым для резиденции.
Мы понимаем, что опыт каждого художника и куратора может существенно отличаться от того, что он ожидал как соискатель. Успешная резиденция отражает баланс между ожиданиями достижения конкретных целей и открытостью для новых процессов и возможностей для сотрудничества.


[Cover photo: BUKHARA DICTIONARY, Antonina Slobodchikova, Belarus, Art Prospect Network Residency 2017. Installation, Bukhara Photo Gallery, Bukhara, Uzbekistan. Photo by Shavkat Boltaev]

Tags : ,