Edu-Art: Programe de mobilitate pentru artiști și tineret – sesiune de informare / Программы мобильности для художников и молодежи, 28-29 martie 2018, ora 16:00

17796374_1640649372909125_1908209708151852549_n

BUNKER / FAP / AMTAP Programe de mobilitate pentru artiști și tineret pe plan European / Программы мобильности для молодых художников для молодежи на международном уровне / Mobility programs for emerging artists and youth on European level 28-29 martie 2018, ora 16:00 AMTAP / Facultatea Arte Plastice, Blocul III str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău

– – – читайте ниже на русском – – – – – – scroll down for English version – – – RO - - - - - Edu-Art - educaţie artistică non-formală pentru o generaţie de tineri implicați social şi integrați din punct de vedere profesional Proiectul urmărește să contribuie la formarea unei generații de artiști active din punct de vedere civic și pregătite din punct de vedere profesional, pentru a se realiza în plan național și internaţional. Proiectul Edu-Art îşi propune să ofere tinerilor artişti suport metodologic şi practic pentru o activitate artistică într-o lume aflată în proces de transformare sub presiunea unor factori de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și compeatitivitatea existenta în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii etc.) şi pregătirea acestora pentru realizarea profesională pe plan internaţional. BUNKER - Facultatea Arte Plastice / AMTAP blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău program: oberlist_carton_a_web Programe de mobilitate pentru tineri artiști - sesiune de informare cu Vladimir US 28 martie 2018, ora 16:00 BUNKER / Facultatea Arte Plastice / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău) Vă invităm la o prezentare despre programele de mobilitate pentru tinerii artiști. În cadrul întîlnirii vor fi oferite informații despre diversele oportunități de dezvoltare profesională în cîmpul artistic cum sunt programele de rezidență artistică, tabere de creație, festivalurile și alte oportunități de participare existente pe plan European. Totodată, vor fi prezentate cîteva programe, care oferă suport și prevăd acoperirea cheltuielilor de drum și participare, cum este STEP travel grant și altele. DSCF1795_web Programe de mobilitate pentru tineret pe plan European - o sesiune de informare cu Zinaida BELIBOV 29 martie 2018, ora 16:00 BUNKER / Facultatea Arte Plastice / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău) Vă invităm la o prezentare despre programele de mobilitate pentru tineret. În cadrul acestei prezentări vor fi oferite informații despre diverse programe de mobilitate pentru tineret susținute prin Erasmus + (Programul European de Voluntariat, schimburi internaționale de tineret etc.). De asemenea veți avea ocazia să discutați cu câţiva studenţi şi tineri care au beneficiat deja de oportunităţile oferite de acese programe şi au intenția de a-şi împărtăşi experienţele și de a oferi sfaturi și recomandări. – – – Zinaida BELIBOV este coordonator pentru voluntari la Asociația Oberliht. Implicată în programul "Youth in Action" din anul 2013 în calitate de mentor pentru voluntarii EVS, la rîdul ei a participat în calitate de voluntar în cadrul proiectul "Youth in Action" în Polonia 2014-2015 și ca participant la Schimburi de Tineri, Training-uri și Mobilitate a lucrătorilor de tineret cu programul Erasmus+. Interesată de educația non-formală și implicarea tinerilor în viață comunitară. Vladimir US (n. 1980) este artist și curator stabilit în Chișinău, Moldova, membru fondator al Asociației Tinerilor Artiști Oberliht. A studiat artă, curatoriat, management cultural și politici culturale la Chișinău, Grenoble și Belgrad. Prin lucrările și proiectele sale recente, Vladimir explorează procesele de transformare a spațiului public în orașele post-sovietice, fiind totodată interesat de nevoia de conceptualizare a rețelei spațiilor publice alternative din Chișinău. – – – Edu-Art este un program organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea Arte Plastice, și este susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Scopul acestui program este de a introduce noi module educaționale în sfera educației artistice din Moldova și de a familiariza publicul cu noile tendințe în artă din Moldova și din regiune. RU - - - - - Edu-Art - неформальное художественное образование для поколения социально и профессионально интегрированных молодых людей Целью проекта является формирование поколения художников, граждански активных и подготовки их для достижения профессионального национального и международного уровня. Проект Edu-Art направлен на оказание методической и практической поддержки молодым художникам для художественной работы в мире, подвергающемся трансформации под давлением глобальных факторов (высокий доступ на рынок труда и конкуренция в художественной сфере, массовая миграция на международном уровне, нестабильность работы в области культуры и т. д.) и их подготовка к международному профессиональному соревнованию. BUNKER - факультет Изобразительных Искусств / AMTAP ул. 31 августа 1989, №. 137, Кишинёв Программа Программы мобильности для молодых художников - презентация Владимира Уса 28 марта 2018 г., в 16:00 BUNKER / Факультет Изобразительных Искусств / Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств (блок III, 31 Августа 1989 года, № 137, Кишинэу) Приглашаем Вас на презентацию о программах мобильности молодых художников. На встрече будет представлена ​​информация о различных возможностях профессионального развития в художественной сфере, таких как программы резиденций для художеников, участие в творческих лагерях, фестивалях, а также другие возможности участия на международном уровне. В то же время будет представлено несколько программ для поддержки и покрытия расходов на поездки и участие, таких как грант на поездки STEP и другие. Зарубежные образовательные программы для молодежи - семинар с Зинаидой Белибов 29 марта 2018 г., в 16:00 BUNKER / Факультет Изобразительных Искусств / Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств (блок III, 31 августа 1989 года, 137, Кишинэу) Приглашаем Вас на презентацию, посвященную европейским образовательным программам для молодежи. На этой встрече будет предложена информация о различных образовательных программах для молодежи, поддерживаемых через Erasmus + (Программа европейского волонтерства, Международный молодежный обмен и т. д.). Также Вы сможете пообщаться с некоторыми студентами и молодыми людьми, которые уже воспользовались возможностями участия в таких программах и намерены поделиться своим опытом, советами и рекомендациями. – – – Зинаида БЕЛИБОВ является координатором волонтеров в Ассоциации Оберлихт. Входит в программу «Молодежь в действии» с 2013 года в качестве наставника добровольцев EVS, также Зинаида участвовала в качестве добровольца в рамках проекта «Молодежь в действии» в Польше 2014-2015 гг., и в качестве участника обмена молодежи, обучения и мобильности молодежных работников с программой Erasmus +. Заинтересована в неформальном образовании и в привлечении молодежи к участию в общественной жизни. Владимир УС (1980 г.) - художник и куратор, проживающий в Кишиневе, Молдова, член-учредитель Ассоциации молодых художников Oberliht. Изучал искусство, кураторство, культурное управление и культурную политику в Кишиневе, Гренобле и Белграде. Посредством своим недавних работ и проектов Владимир исследует процессы трансформации общественного пространства в постсоветских городах, будучи заинтересованым в необходимости концептуализации сети альтернативных публичных пространств в Кишинэу. – – – Edu-Art это программа, организованная Ассоциацией Oberliht в сотрудничестве с Академией Музыки, Театра и Изобразительных Искусств, Факультетом Изобразительных Искусств, и поддерживается Министерством Образования, Культуры и Исследований Республики Молдова. Целью этой программы является внедрение новых образовательных модулей в области художественного образования в Молдове и ознакомление общественности с новыми тенденциями в искусстве в Молдове и за её пределами. EN - - - - - Edu-Art - non-formal artistic education for socially involved and professionally integrated young generation The aim of this project is to educate an active and aware generation of artists, and to prepare them for the professional integration on national and international level. The Edu-Art project aims to provide methodological and practical support to emerging artists for their artistic work in a world undergoing transformation under the pressure of global factors (restricted access to labor market and high competition in the artistic field, massive migration on the international level, the precariousness of the work in the field of culture, etc.) and their professional development. BUNKER – Faculty of Fine Arts / AMTAP 3rd block, 137, 31st of August 1989 street, Chisinau program: European mobility programs for young artists - an info-session with Vladimir US March 28б 2018, 4 pm BUNKER / Faculty of Fine Arts / Academy of Music, Theatre and Fine Arts (Chișinău, 137, 31st of August 1989 street) We invite you for a presentation about mobility programs for young artists. The presentation will provide informations about the different opportunities of profesional development in the artistic field, programs of artistic residencies, creative camps, festivals and other opportunities of participation existing on the Europenean level. Some grant programs that support the travel costs and participation fees for artists, like STEP travel grant and other programs, will be presented as well. Mobility programs for youth - an info-session with Zinaida BELIBOV March 29, 2018, 4 pm BUNKER / Faculty of Fine Arts / Academy of Music, Theatre and Fine Arts (Chișinău, 137, 31st of August 1989 street) We invite you to a presentation on youth mobility programs. This presentation will provide information on various youth mobility programs supported by Erasmus + (European Voluntary Service Program, International Youth Exchange, etc.). You will also have the opportunity to discuss with some students and youth who have already benefited from the opportunities offered by these programs and are willing to share their experiences with you and give you some tips and tricks. – – – Zinaida BELIBOV is a Coordinator for volunteers at Oberliht Association. Involved in the Youth in Action program from 2013 as a mentor for EVS volunteers, she participated as a volunteer in the Youth in Action project in Poland 2014-2015 and participated in Young Exchanges, Trainings and Mobility of youth workers with the Erasmus + program. Interested in non-formal education and involvement of young people in community life. Vladimir US (1980), artist and curator based in Chisinau, Moldova, founding member of Oberliht Young Artists Association. He studied art, curating, cultural management and cultural policy in Chisinau, Grenoble and Belgrade. Through his recent works and projects he examines the processes of transformation of the public space in post-Soviet cities along with the need for conceptualizing an alternative network of public spaces in Chisinau. – – – Edu-Art is a program organized by Oberliht Association in collaboration with Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Faculty of Fine Arts, with the support of Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova. The program aims to introduce new educational modules in the artistic education curricula and to familiarize the publics with new tendencies in art from Moldova and from the region. MECC-LOGO-new

Tags : , , , ,