Edu-Art: Învață să comunici ALTFEL – training cu Zinaida BELIBOV [MD] și Ion GHEORGHIȚA [MD] / Учись общаться ПО-ДРУГОМУ – заявка на участие, 27-28 aprilie, 4-5 mai, 11-12 mai 2018

EDU-ART
Învață să comunici ALTFEL – training cu Zinaida BELIBOV [MD] și Ion GHEORGHIȚA [MD] / Учись общаться ПО-ДРУГОМУУ – заявка на участие
27-28 aprilie 2018
4-5 mai 2018
11-12 mai 2018
Zpațiu, str. Al. Șciusev 103, Chișinău

– – – читайте ниже на русском – – –

RO
– – – – –

Edu-Art – educaţie artistică non-formală pentru o generaţie de tineri implicați social şi integrați din punct de vedere profesional

Proiectul urmărește să contribuie la formarea unei generații de artiști active din punct de vedere civic și pregătite din punct de vedere profesional, pentru a se realiza în plan național și internaţional.

Proiectul Edu-Art îşi propune să ofere tinerilor artişti suport metodologic şi practic pentru o activitate artistică într-o lume aflată în proces de transformare sub presiunea unor factori de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și compeatitivitatea existenta în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii etc.) şi pregătirea acestora pentru realizarea profesională pe plan internaţional.

Învață să comunici ALTFEL – apel de participare
training cu Zinaida BELIBOV [MD] și Ion GHEORGHIȚA [MD]

27-28 aprilie 2018
4-5 mai 2018
11-12 mai 2018

Zpațiu, str. Al. Șciusev 103, Chișinău 

Comunicarea devine din ce în ce mai importantă în ziua de azi datorită faptului că orice activitate implică și comunicarea.

Noi te provocăm să participi la un training care urmărește prin instrumentele propuse să dezvolte libertatea de exprimare și capacitatea de reacție la problemele din jurul nostru, pe care de multe ori le ignorăm sau le tratăm fără să fim conștienți de impactul lor, capacitatea de a structura un dialog sau un monolog pornind de la o situație dată, înțelegerea unor noțiuni specifice de teatru care țin de prezența scenică și de raportate la interlocutori și posibilitatea de a comunica o problemă pe cale vizuală.

Te întrebi:
– cum să comunici mai eficient?
– dacă există comunicarea fără cuvinte?
– cum să-ți exprimi emoțiile și gândurile fără a ofensa pe cineva?
– cum să comunici despre o problema socială utilizând propriul tău corp și prin mijloace artistice?

Vino să descoperim împreună metode alternative de comunicare și să-ți petreci timpul într-un cadru non-formal de învățare la următoarele training-uri:
Comunicarea Non-verbală: 27-28 aprilie 2018
Comunicarea Non-violentă: 4-5 mai 2018
Comunicarea Vizuală: 11-12 mai 2018

Participarea la aceste training-uri oferă oportunitatea de a învăța cum să-ți gestionezi eficient emoțiile, să-ți dezvolți un comportament de acceptare a diferențelor care există în societate, de a-ți crește capacitatea de comunicare, negociere și exprimare liberă a opiniei, de a lucra în grup cu tineri din diferite domenii.

Metodele de lucru folosite în cadrul training-urilor:
– activități de rol;
– teatrul oprimaților;
– interviuri și discuții în grup.

În cazul în care ești student, tânăr artist sau ești în căutarea unor oportunități noi de participare culturală și dezvoltare personală te rugăm să completezi acest formular de participare: https://goo.gl/forms/7ybYExherCTHdlUp1

data limită: 10 mai 2018

vârsta participanților: 18-25 ani
Participarea la training este gratuită.
Cheltuielile legate de transport interurban și mese vor fi acoperite de organizatori.
Se va acorda prioritate studenților de la facultățile de artă, arhitectură și urbanism, management cultural, antropologie și sociologie.

– – –

Zinaida BELIBOV este coordonator pentru programe de tineret și voluntariat la Asociația Oberliht. Din anul 2013 este mentor pentru voluntarii EVS în cadrul programului “Youth in Action”,  iar între 2014-2015 participă în calitate de voluntar în Polonia și la diverse Schimburi pentru Tineri, training-uri și programe de mobilitate a lucrătorilor de tineret organizate în cadrul programului Erasmus+. Zinaida este interesată de educația non-formală și implicarea tinerilor în viață comunitară.

Ion GHEORGHIȚA [MD] este Animator socio-educativ, în cadrul AO ”AVE Copiii”, formator și voluntar în mai multe ONG din țară la fel fondatorul ”Anticafenea CEVVC”, (un spațiu care prestează tinerilor activități de educație non-formală). Ion este omul care pune accent pe educația non-formală și o promovează oriunde merge, fiind sigur că educația non-formală este educația viitorului.

Edu-Art este un program organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea Arte Plastice, și este susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Scopul acestui program este de a introduce noi module educaționale în sfera educației artistice din Moldova și de a familiariza publicul cu noile tendințe în artă din Moldova și din regiune.

collage_for_eduart

Edu-Art – неформальное художественное образование для поколения социально и профессионально интегрированных молодых людей

Целью проекта является формирование поколения художников, граждански активных и подготовки их для достижения профессионального национального и международного уровня. Проект Edu-Art направлен на оказание методической и практической поддержки молодым художникам для художественной работы в мире, подвергающемся трансформации под давлением глобальных факторов (высокий доступ на рынок труда и конкуренция в художественной сфере, массовая миграция на международном уровне, нестабильность работы в области культуры и т. д.) и их подготовка к международному профессиональному соревнованию.

Учись общаться ПО-ДРУГОМУ – заявка на участие
трейнинг под руководством Зинаиды БЕЛИБОВ [MD] и Иона ГЕОРГИЦА [MD]

27-28 апреля, 2o18
4-5 мая, 2018
11-12 мая, 2018

Zpațiu (ул. Ал. Щусев 103, Кишинёв)

Сегодня общение становится все более и более важной частью жизни благодаря тому, что любая деятельность включает в себя в том числе и общение.

Мы предлагаем принять участие в тренинге, который благодаря своему инструментарию развивает свободу общения и способность реагировать на проблемы вокруг, которые обычно мы либо игнорируем, либо решаем, не осознавая их дальнейшее влияние. Тренинг поможет развить способность строить диалог, или монолог, отталкиваясь от конкретной ситуации, понимания некоторых аспектов театра, касающихся нахождения на сцене, реакции на собеседника и возможности рассказать о проблеме на визуальном уровне.

Ты задаешься вопросами:
– как контактировать более эффективно?
– существует ли общение без слов?
– как выражать свои мысли и эмоции, не оскорбляя никого?
– как рассказать о социальной проблеме, используя свое собственное тело, либо посредством творческого инструментария?

Приходи, и вместе мы откроем альтернативные методы общения в новом неформальном формате обучения в следующих тренингах:
Невербальное общение: 27-28 апреля 2018
Ненасильственное общение: 4-5 мая 2018
Визуальное общение: 11-12 мая 2018

Участие в данном тренинге дает тебе возможность научиться эффективно управлять эмоциями, развить такой тип поведения, который позволит принять разницу, существующую в обществе, повысить способность общаться, вести переговоры и свободно выражать свое мнения, работать в группе с молодыми людьми из разных областей.

Используемые методы работы:
– ролевые задания;
– театр угнетенных;
– интервью и дискуссии в группах.

Если ты студент, молодой артист, или ищешь новые возможности культурного общения и личного развития, заполни данный формуляр участника:
https://goo.gl/forms/7ybYExherCTHdlUp1

дэдлайн: 10 мая 2018

Возраст участников: 18-25 лет
Участие в тренинге бесплатное.

Расходы на междугородний транспорт и еду берет на себя организатор. Предпочтение будет отдаваться студентам факультетов искусств, архитектуры и урбанизма, культурного менеджмента, социологии и антропологии.

– – –

Зинаида БЕЛИБОВ является координатором волонтеров в Ассоциации Оберлихт. Входит в программу «Молодежь в действии» с 2013 года в качестве наставника добровольцев EVS, также Зинаида участвовала в качестве добровольца в рамках проекта «Молодежь в действии» в Польше 2014-2015 гг., и в качестве участника обмена молодежи, обучения и мобильности молодежных работников с программой Erasmus +. Заинтересована в неформальном образовании и в привлечении молодежи к участию в общественной жизни.

Ион ГЕОРГИЦА – социально-образовательный аниматор в АО «AVE Copiii», тренер и волонтер в нескольких неправительственных организациях в стране, а также основатель «CEVVC Anticafenea» (место для молодых неформальных образовательных мероприятий). Ион – человек, который фокусируется на неформальном образовании и продвигает его везде, где бы он ни находился, будучи уверенным, что неформальное образование – это образование будущего.

Edu-Art это программа, организованная Ассоциацией Oberliht в сотрудничестве с Академией Музыки, Театра и Изобразительных Искусств, Факультетом Изобразительных Искусств, и поддерживается Министерством Образования, Культуры и Исследований Республики Молдова. Целью этой программы является внедрение новых образовательных модулей в области художественного образования в Молдове и ознакомление общественности с новыми тенденциями в искусстве в Молдове и за её пределами.

MECC-LOGO-new

Tags : , ,