IV. Adverts by Michal Holy / KIOSK AIR, Chișinău 2011

ChișinEU Publicitatea de Michal Holy / Adverts by Michal Holy KIOSK AIR, Chișinău 2011