oberliht.org

Moldova Young Artists Association Oberliht

Edu-Art 2021: Re-publica „Stadion” – celebrare a locului, articol reflexiv / Рес-публика „Стадион” – празднование места, рефлексивная статья

Edu-Art 2021: Re-publica „Stadion” – celebrare a locului, articol reflexiv / Рес-публика „Стадион” – празднование места, рефлексивная статья

Edu-Art 2021: program public / публичная программа

Edu-Art 2021: program public / публичная программа

Edu-Art 2020 / PROGRAM PUBLIC: Curatoriatul artistic în afara mediului instituțional (săpt. 10) / Curating art outside the institutional context (week 10)

Edu-Art 2020 / PROGRAM PUBLIC: Curatoriatul artistic în afara mediului instituțional (săpt. 10) / Curating art outside the institutional context (week 10)

Edu-Art 2020/ PROGRAM PUBLIC: Reprezentare și auto-reprezentare (săpt. 4) / Representation and self-representation (week 4)

Edu-Art 2020/ PROGRAM PUBLIC: Reprezentare și auto-reprezentare (săpt. 4) / Representation and self-representation (week 4)

#13 SPAȚII PUBLICE / ПУБЛИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Biblioteca Spațiului Public #13 SPAȚII PUBLICE / ПУБЛИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА – buletin lunar (noiembrie-decembrie 2016)

#11-12 SPAȚII PUBLICE / ПУБЛИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Biblioteca Spațiului Public #11-12 SPAȚII PUBLICE / ПУБЛИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА – buletin lunar (iulie-octombrie 2016)

#10 SPAȚII PUBLICE / ПУБЛИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

  Biblioteca Spațiului Public #10 SPAȚII PUBLICE / ПУБЛИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА – buletin lunar (mai-iunie 2016)

#9 SPAȚII PUBLICE / ПУБЛИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

  Biblioteca Spațiului Public #9 SPAȚII PUBLICE / ПУБЛИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА – buletin lunar (martie-aprilie 2016)

#8 SPAȚII PUBLICE / ПУБЛИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

  Biblioteca Spațiului Public #8 SPAȚII PUBLICE / ПУБЛИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА – buletin lunar (ianuarie-februarie 2016)

#7 SPAȚII PUBLICE / ПУБЛИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

  Biblioteca Spațiului Public #7 SPAȚII PUBLICE / ПУБЛИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА – buletin lunar (noiembrie-decembrie 2015)

 
© oberliht.org