Oberliht

prezentare Oberliht
proiecte realizate (2000-2009)
proiecte realizate (2010-20019)Asociaţia Tinerilor Artiști Oberliht este organizaţie neguvernamentală, binevolă, neafiliată politic, constituită în formă de Organizaţie Obştească de Tineret, care urmăreşte beneficiul public. Ea a căpătat personalitate juridică la 6 iulie 2000.Fondată în anul 2000 și bazîndu-se pe o experiență îndelungată ca actor cultural independent, Asociația Oberliht are scopul de a interconecta scenele artistice dispersate și de a forma o comunitate artistica, utilizînd spațiile publice.Asociația are ca scop să ofere suport tinerilor artiști și să contribuie la dezvoltarea lor personală. Ea dezvoltă și menține platforme interdisciplinare și proiecte ce vizează conectarea atît a inițiativelor locale de artă și cultură contemporană cît și a celor internaționale, și pledează pentru un sector cultural puternic și independent în Republica Moldova și în regiune.Activitatea Asociaţiei este realizată în bază de voluntariat şi urmăreşte principiile auto-gestiunii şi non-profit.

scopul

Asociaţia Oberliht are drept scop mobilizarea tinerilor artişti în vederea perfecţionării lor profesionale, susţinerea acestora întru afirmare în mediul creatorilor contemporani.

obiectivele

– identificarea tinerilor artişti şi prezentarea lucrărilor lor în cadrul proiectelor organizate de Asociaţie
– încurajarea participării artiştilor locali pe scena artistică internaţională
– promovarea unor proiecte de artă social-angajate
– participarea Asociaţei la elaborarea politicilor culturale

activităţile

– organizarea diferitor tipuri de proiecte şi evenimente (expoziţii, rezidențe, tabere, simpozioane, seminare, ateliere, conferințe etc.)
– desfășurarea unor activităţi editoriale şi de publicare
– mediatizarea activităţii tinerilor artişti
– colaborarea Asociaţiei cu organizaţii similare

parteneri

– FKSE, Budapesta / HU
– Tranzit.ro, Iași / RO
– Critica Politică, Varșovia / PL
– Utopiana, Erevan / AM

finanțatori

– Institutul Cultural Român
– Centrul Ceh
– Fundația Culturală Europeană
– Ministerul Culturii al Republicii Moldova

situații financiare

2019
2018
2017
2016

presentation Oberliht
realized projects (2000-2009)
realized projects (2010-2019)Oberliht Young Artists Association is a non-governmental, voluntary, non-profit and politically non-affiliated society constituted as a Public Youth Organization that has its goal the public benefit.Founded in 2000 and based on rather long working experience as an independent cultural actor, Oberliht aims to interconnect dispersed artistic scenes and build an artistic community making use of public spaces.The Association aims to provide support to young artists and contribute to their professional development. It develops and maintains interdisciplinary platforms and projects aiming to connect the local and international contemporary art and culture initiatives, and advocates for a strong and independent cultural sector in Moldova and in the region.The whole activity of Oberliht Association is based on voluntary work and follows the principles of self-organization and non-profit activity.

aim

Oberliht Association aims to mobilize emerging artists in order to improve their professional skills and contribute to their integration in the international artistic context.

goals

– to identify emerging artists and to present their works in the frame of the projects organized by the Association
– to encourage the participation of the local artists on the international art scene
– to promote socially engaged art projects
– to participate in the cultural policies’ elaboration

activities

– organization of different types of projects and events (exhibitions, residencies, symposiums, seminars, workshops, conferences etc.)
– editing and publishing activities
– cooperation with other similar organizations

partners

– FKSE, Budapest / HU
– Tranzit.ro, Iasi / RO
– Political Critique, Warsaw / PL
– Utopiana, Yerevan / AM

support

– Romanian Cultural Institute
– Czech Center
– European Cultural Foundation
– Ministry of Culture of Republic of Moldova

financial reports

2019
2018
2017
2016

Tags :