ZPAȚIU / ZPACE: “Tolerance” – Travelling Poster Show la Chișinău, 9 decembrie 2017, ora 19:00

ZPAȚIU / ZPACE “Tolerance” – Travelling Poster Show la Chișinău 9 decembrie 2017, ora 19:00 str. Al. Șciusev 103, Chișinău