ZPAȚIU / ZPACE: Failing forward – creative frustration exhibition, 19-21 iulie 2018

sticker_v8

ZPAȚIU / ZPACE Failing forward: creative frustration exhibition 19 iulie 2018, ora 19:00 perioada: 19-21 iulie 2018 Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Tags :